(Alguns) reptes de l’Ajuntament en matèria educativa

El dret a l’educació dels infants és el principi que guia les propostes de Babord en relació a la pràctica i a l’organització escolar, pràctica i organització que han de garantir l’equitat i l’accés a oportunitats educatives per a tots els infants. I en concret, considerem que una educació de qualitat en l’etapa 0-6 és imprescindible per al seu desenvolupament integral i també per a l’itinerari educatiu posterior.

Al mateix temps la dotació adequada de les escoles públiques ha de ser el criteri prioritari per a les administracions, especialment en aquells llocs on les escoles concertades no responen a unes evidents necessitats d’escolarització. Pensem que les escoles han d’acollir en igualtat de condicions els alumnes sense entrar en competició per veure quin és el millor projecte educatiu ni caure en un procés de captació d’infants i famílies.

A Vilassar de Mar la trajectòria dels últims anys pel que fa a l’Escola Bressol i els grups de P3 ha sofert diverses circumstàncies que no han quedat ben resoltes. En aquest sentit l’Ajuntament té al davant uns reptes importants:

  • Orientar l’organització i els recursos a assolir a la demanda d’escolarització pública a La Bressoleta, per a totes les edats i en tots dos centres. La reducció de ràtios i la gratuïtat com a horitzó del 0-3 fan inconcebible plantejar la pèrdua de cap estança o previsions d’ocupació a la baixa.
  • Establir una diagnosi clara i acurada de les dades demogràfiques del poble i elaborar una proposta de futur sobre l’escolarització, especialment pel que fa al P3 en els propers cursos. Cal contemplar totes les possibilitats per evitar el trasbals que representa per a les escoles el tancament de grups. Cal pensar amb serenitat la possibilitat d’escoles d’una línia, d’instituts-escola, negociar l’afectació al poble de l’oferta concertada i la d’algunes escoles de pobles veïns…
  • Prendre la iniciativa en la negociació amb el Departament de les places que s’ofereixen i organitzar amb una visió global de poble la informació que es dona a les famílies.
  • Resoldre les mancances en el funcionament de la comissió de Participació del CEM (caldrien aclariments sobre el seu reglament per exemple) i del mateix Consell Escolar, que continua sense ser l’òrgan consultiu on es consensuïn propostes i es valorin per part de la comunitat educativa.

Els infants del poble es mereixen la millor atenció per part dels poders públics. Necessitem un Ajuntament amb una política educativa més clara i contundent!