Codi ètic

Babord és un col·lectiu de Vilassar de Mar que té com objectiu l’acció política a nivell local i la mobilització ciutadana amb la voluntat de transformar el poble i la societat des d’una perspectiva d’esquerres, de gènere i de lluita contra les polítiques neoliberals que sustenten el sistema capitalista.

Aquest document és un codi de pràctiques i accions concretes que BABORD, i les persones que conformen el col·lectiu, acorden per fer palès el nostre compromís en la defensa de l’interès general, per garantir una gestió política compromesa i propera a la gent, amb espais reals de participació i decisió, i amb mecanismes eficaços de transparència i rendició de comptes sobre la nostra activitat i el nostre finançament.

 • 1. Respecte a l’acció política de Babord

  2.1 L’assemblea de Babord és sobirana. Les persones que representen Babord es comprometen a defensar el programa de Babord, i les decisions preses a l’assemblea, d’acord amb els mecanismes democràtics establerts, i amb la corresponsabilitat política de totes les seves participants. Com a representants d’aquesta, han d’estar en contacte amb ella, per mantenir-la informada de manera regular de tot el que passa al consistori i als espais on es representa a Babord.

  Davant de situacions en les que l’assemblea no s’hagi pogut posicionar, les persones representants tenen capacitat d’actuar d’acord amb el seu criteri i sempre en coherència amb l’ideari i el programa de Babord.

  L’assemblea té la capacitat de revocar les persones representants de Babord segons les condicions que s’esmenten en el punt 2.3.

  2.2. Per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees així com per assegurar la participació a tots nivells i evitar la professionalització de la política. L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs de Babord serà d’un màxim de 4 anys ampliable a 2 més, excepcionalment aquest període es podrà ampliar fins a un màxim de 8 anys en total sempre i quan així ho consideri l’Assemblea per motius justificats.

  2.3. Les persones que representen a Babord posaran el càrrec a disposició de l’Assemblea General per quatre motius:

  a) Que s’acompleixi el termini establert per l’Assemblea General i es doni el relleu a una altra persona.

  b) Per decisió de l’Assemblea General de revocar el càrrec abans del termini per motius de mala praxi.

  c) Per pèrdua de suport per part de Babord en el desenvolupament de les feines assignades o altres raons que l’Assemblea consideri que posen en perill el bon funcionament del col·lectiu.

  d) Per motius personals.

  2.4. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de Babord, durant un període de dos anys, no accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

  2.5. No acceptaran regals de cap persona, susceptibles de ser considerats com a suborn, que tinguin per objectiu originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea General. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.

  2.6. Si els representants de Babord arriben al govern municipal, no podran acumular remuneracions per diferents càrrecs, a part de les regidories.

  2.7. Si durant l’exercici del càrrec han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

  2.8. Babord vetllarà per desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar, laboral i política de les persones que representen a Babord. Establint mecanismes de suport als càrrecs públics durant el període que aquests assumeixin la responsabilitat, i, en el cas que hagi estat a disponibilitat complerta, a donar suport per la seva reincorporació al món laboral en cas de no trobar feina.

  2.9. Babord es compromet a donar suport continuat a les persones que representen Babord creant grups i comissions de treball.

 • 2. Respecte a les remuneracions de les persones que representen Babord:

  2.10 L’Assemblea de Babord decidirà i validarà si les persones que representen Babord han de rebre algun tipus de remuneració o compensació econòmica d’acord amb les segünets premises:

  • Que Babord ha de garantir unes retribucions que puguin donar resposta a les necessitats per a poder viure dignament a Vilassar de Mar.
  • Que la política no és un mitjà per fer-se ric/a i les retribucions dels representants polítics no poden estar allunyades de la realitat salarial de la població de Vilassar de Mar, que representen.
  • Que la dedicació exclusiva a la política municipal ha d’estar correctament retribuïda d’acord amb les responsabilitats que comporta.
  • Que la política retributiva de Babord no pot suposar un impediment perquè cap persona del col·lectiu pugui ocupar un lloc que impliqui jornada laboral.
  • Que l’assemblea tingui certa flexibilitat a l’hora de fixar les retribucions en funció del nivell de responsabilitat/dificultat tècnica del lloc o de les necessitats personals i familiars de cadascú.

   

  2.11 En el cas que l’Assemblea decideixi que algunes persones han de rebre alguna retribució, aquestes sempre estaran emmarcades en la forquilla d’un màxim de sou brut equivalent a 3 vegades el Salari Mínim Interprofessional per 14 pagues i un mínim de sou brut equivalent a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional per 14 pagues.

  2.12 Les persones regidores i alliberades faran pública una declaració de béns, a l’inici i finalització del càrrec.

  2.13 Les persones regidores i alliberades faran públiques les retribucions que perceben en relació a la tasca o el càrrec que ocupen. Aquestes retribucions hauran de ser aprovades per l’Assemblea General en funció de la tasca que aquesta li encomani. El seu ús haurà de ser validat per l’Assemblea General. En tot cas es vetllarà perquè no suposi cap greuge fiscal per la persona representant.

 • 3. Respecte a la transparència i gestió econòmica de Babord

  3.1 Babord es compromet a fer públics tots els seus ingressos i a identificar-los, siguin de l’administració pública (derivats de la constitució de Babord com a grup municipal) o els adquirits per altres vies com poden ser: les quotes, donatius, o qualsevol activitat o iniciativa que es pugui organitzar per l’autofinançament. S’actuarà de la mateixa manera amb les despeses.

  3.2 Babord posarà un topall a les propostes de donacions privades que decidirà l’Assemblea en cada cas.

  3.3 Babord aposta per l’autogestió i per aquest motiu renuncia, de forma explicita, als crèdits bancaris i a les donacions de particulars, fundacions, empreses o entitats jurídiques amb objectius diferents als de la candidatura que puguin coartar la independència política de Babord.

  3.4 Babord es compromet a ser transparent en la seva gestió, publicant totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària. Babord tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

  3.5 Es publicarà el pressupost i les despeses realitzades en la campanya electoral.

  3.6 Babord farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

 • 4. Respecte a l'acció de Babord a l'Ajuntament de Vilassar de Mar

  4.1. Babord és una força política transformadora que treballa per construir una alternativa de model de poble a llarg termini, per tant, la nostra acció política va més enllà d’entrar en el govern municipal.

  4.2 La nostra acció a l’ajuntament respondrà al nostre programa i codi ètic. Qualsevol acord al que arribi Babord estarà supeditat al compliment dels documents programàtics i a les decisions que prengui l’Assemblea de forma sobirana.

 • 5. Respecte al seguiment del codi ètic de Babord

  5.1 Pel compliment i seguiment d’aquest codi ètic es crearà una Comissió de Garanties. La composició i constitució d’aquesta Comissió estarà regulada per l’Assemblea General.

Babord – Alternativa d’Esquerres de Vilassar de Mar

Document original: març 2015
Actualitzat el maig de 2019 i ratificat en l’Assemblea del 8 de maig del 2019.