Cal recuperar la gestió pública dels camps de futbol

L’any 1991 l’Ajuntament de Vilassar de Mar va atorgar a la Unió Esportiva Vilassar (UEV) la concessió per a la gestió, explotació i conservació del camp de futbol. La concessió es va atorgar per 25 anys i, per tant, la data prevista de finalització era a finals del 2019. Es preveia que, a la seva finalització, les instal·lacions revertirien a l’Ajuntament lliures de qualsevol càrrega.

S’establia que la UE Vilassar percebria tots els ingressos generats per la instal·lació (quotes jugadors, concessió del bar, publicitat) i assumiria totes les despeses generades en la conservació, reparació, gestió i funcionament de les instal·lacions. L’Ajuntament es faria càrrec de totes les despeses de llum, aigua i gas.

El juliol de 2012 hi hagué una modificació substancial de la concessió on s’acordà que l’Ajuntament passava a fer-se càrrec del manteniment, conservació, vigilància dels dos camps de futbol i que, a més, la UEV rebria de l’Ajuntament una subvenció de 24.000 €. El 31 de desembre de 2019, l’Ajuntament, davant la petició de la UEV de renovar el conveni pels dos camps de futbol, va acordar fer una pròrroga fins al 30 de juny de 2020. Ara aquesta pròrroga ja ha finalitzat, però continua vigent fins que l’Ajuntament no es manifesti i prengui una decisió. L’any 2017 la Diputació de Barcelona va redactar un informe on considerava que el model de gestió idoni per a les instal·lacions seria la gestió directa per part de l’Ajuntament amb un conveni de cessió d’ús a la UE Vilassar, tal com es fa en altres instal·lacions esportives del poble.

Des de @babordvdm reclamem que es faci cas d’aquest informe i que la gestió dels camps de futbol torni a mans municipals. Només així l’activitat esportiva en aquestes instal·lacions respondrà a uns criteris educatius, formatius i inclusius. Aquests terrenys de tots han de ser utilitzats per al bé de tothom i especialment per als nens i nenes i els nois i noies del poble i no amb el criteri prioritari de mantenir el club en una categoria professional.

En concret convé fer un Conveni de cessió d’ús de les instal·lacions, un Reglament i Normativa de funcionament i una Ordenança reguladora dels preus públics esportius. I sobretot aconseguir que l’actual equip de govern de Vilassar tingui clara la voluntat de servei públic.

A Vilassar de Mar, necessitem la gestió pública de les instal·lacions esportives!