Ideari

Babord és un moviment assembleari de Vilassar de Mar que té com a objectiu l’acció política en l’àmbit local i la mobilització ciutadana amb la voluntat de transformar el poble i la societat des d’una perspectiva d’esquerres, feminista i de lluita contra les polítiques neoliberals que sustenten el sistema capitalista, posant sempre l’interès general al centre de la nostra actuació.

La nostra proposta s’articula en tres línies:

Democratització de l’Ajuntament

Creiem que la població ha de participar més directament de les decisions polítiques que l’afecten i que s’ha de garantir la transparència de l’acció municipal. Per això defensem propostes com els pressupostos participatius o la celebració de referèndums en els temes importants del poble.

Defensa del territori

Ens manifestem a favor d’una política de protecció del sòl agrícola que lluiti contra la massificació urbanística. Creiem que cal defensar l’espai públic i estem a favor de polítiques de sostenibilitat i mobilitat que preservin el medi ambient en coordinació amb els pobles veïns. Proposem un model agroalimentari basat en la sobirania alimentària que plantegi polítiques apropiades al territori des d’un punt de vista ecològic, social, econòmic i cultural.

Lluita per un poble viu i socialment just

Prioritzem la defensa dels sectors més desafavorits econòmicament i reivindiquem una escola i una sanitat públiques i de qualitat. Volem una fiscalitat justa en la qual paguin més els qui més tenen. Pensem que cal estimular experiències d’economia social i cooperativa. Creiem que també els serveis municipals han de ser públics i de qualitat, per la qual cosa en rebutgem la privatització. Així mateix, proposem la seva mancomunitat amb altres municipis quan sigui convenient. També afirmem que s’ha de garantir el dret a l’habitatge, i optem per potenciar polítiques de lloguer social i cooperatives d’habitatge. Finalment, defensem un poble amb un teixit associatiu dinàmic en el qual es desenvolupin propostes culturals a l’abast de tothom.

La nostra prioritat és l’acció local, però aquesta no pot obviar el procés d’autodeterminació en què es troba el país. La nostra acció política té la voluntat de contribuir a la construcció d’un nou estat independent al servei de les classes populars, des del respecte a les diverses opcions dels membres del col·lectiu. Al mateix temps, manifestem el nostre compromís amb la solidaritat entre els pobles.

Babord és una candidatura que aglutina gent diversa i té el suport de les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som Alternativa.

Vídeo

Donem la cara per Babord

Funcionament

Babord el formem les persones que participem en l’Assemblea Plenària o, de forma activa, en alguna de les Comissions de Treball. L’Assemblea Plenària és l’òrgan que representa Babord i l’espai on es promou el debat i es prenen les decisions. Aquesta delega a les diferents comissions l’elaboració de propostes de treball i d’acció política, de manera que funcionin de forma autònoma tot informant periòdicament de la seva activitat.

Les comissions aborden i debaten totes aquelles temàtiques i problemàtiques de Vilassar de Mar. L’activitat d’aquestes depèn del nivell de participació ciutadana i del seu grau de compromís. Tradicionalment, sempre han girat al voltant dels 7 eixos del nostre programa i, ocasionalment, de qüestions més específiques.

Comissions actives:

 • La comissió de Drets i Universals entén la política social des d’una perspectiva transformadora fonamentada en la justícia social i els drets universals de les persones i no des d’una perspectiva assistencial, ni molt menys benèfica.

  Creiem que cal elaborar de forma participativa una Carta de Drets (que reculli aspectes com el dret a tenir les necessitats bàsiques cobertes –alimentació, habitatge, necessitats energètiques–; el dret a la salut i a la qualitat de vida; el dret a l’ocupació, a la inclusió o a la participació…). El seu compliment ha de ser prioritari i ha d’afectar de forma universal totes les persones del municipi. La Carta de Drets ha de ser un dels eixos vertebradors de tota la política del govern municipal.

  Un altre aspecte que creiem imprescindible millorar és la detecció de situacions on aquests drets es vegin vulnerats; l’elaboració de protocols específics de detecció adreçats a tot el teixit associatiu i d’institucions i entitats del municipi pot ser una bona eina per aconseguir aquesta fita.

  Ens reunim quinzenalment els dimarts, alternant matins a les 9 h i tardes a les 19 h.
  Envia un correu electrònic a info@babord.cat si vols participar-hi.

 • Apostem per una societat viva, activa i creativa. Treballem per un poble viu i socialment just, per la defensa dels sectors més desafavorits i per una educació pública i de qualitat.

  Tenim com a objectiu conèixer a fons la situació actual del poble, recollir les inquietuds de les persones i entitats de Vilassar i impulsar propostes en els àmbits educatiu, cultural, esportiu i de lleure que permetin convertir el nostre poble en una Vila Educadora.

  La nostra acció se centra en tres eixos bàsics:

  Una vila inclusiva que promogui el benestar i les oportunitats per desenvolupar-se i on ningú no quedi exclòs.

  Una vila participativa que sigui un espai de convivència, diàleg i relació, amb una ciutadania compromesa, que s’involucri i participi activament en la vida del poble.

  Una vila creativa amb una forta presència d’espais i activitats innovadores en els camps educatius, artístics, tecnològics i esportius.

  Ens reunim quinzenalment els dimarts a les 20 h.
  Envia un correu electrònic a info@babord.cat si vols participar-hi.

 • Construïm des d’una perspectiva feminista.

  L’ideari de Babord assenyala com a objectiu la transformació del poble i de la societat des d’una perspectiva d’esquerres i de gènere.

  Creiem fermament que cal construir les bases d’una societat equitativa i justa des d’aquesta perspectiva feminista, i de manera transversal. La nostra activitat com a associació vol incorporar la perspectiva de gènere a la política municipal per tal d’avançar en la superació de les desigualtats existents.

  Apostem perquè Vilassar de Mar esdevingui un poble lliure de violències de gènere, lliure de qualsevol tipus de discriminació i, per això, vetllarem per la defensa dels drets sexuals de totes les persones amb especial sensibilitat cap als col·lectius LGTBI a través de la lluita contra l’heteronormativitat i el binarisme sexual.

  Ens reunim sense una periodicitat concreta.
  Envia un correu electrònic a info@babord.cat si vols participar-hi.

 • Entenem el territori com un bé escàs i no renovable que cal preservar, del qual des de l’Ajuntament  tenim la majoria de competències de regulació i gestió. Lluitem contra l’especulació urbanística i ens posicionem a favor d’una política en defensa del sòl agrícola i urbà que reporti millores en la qualitat de vida i salut de les persones, i apostem per la recuperació del carrer com espai de relació i convivència per a la ciutadania.

  Treballem en la defensa de la sobirania alimentària, una mobilitat sostenible, un espai públic per a les persones, viu i divers, i polítiques mediambientals.

  Ens reunim cada dimecres a les 9 h.
  Envia un correu electrònic a info@babord.cat si vols participar-hi.

 • La comissió de Suport Municipal està formada per les persones que representen Babord a l’Ajuntament (regidores i membres del consell d’administració de la societat municipal) i una persona d’enllaç per cadascuna de les altres comissions.

  La comissió de Comunicació s’encarrega de divulgar l’activitat de Babord. La figura de portaveu de Babord no recau en una sola persona, ja que és una funció de la mateixa Assemblea Plenària i d’aquelles persones que siguin designades.

  La comissió Coordinadora és un òrgan de gestió i no de decisió. És la comissió que facilita la planificació de les assemblees i el pla de treball. L’impuls de les activitats de Babord ve de l’Assemblea Plenària i de les comissions.

  La Comissió de Cures té els objectius formals de “valorar el funcionament del col·lectiu des del punt de vista personal i emocional i fer propostes per a la seva millora” i “portar el feminisme al col·lectiu posant en valor i relleu les tasques de cures com a quelcom habitualment invisibilitzat”. Dit amb altres paraules, el que fem és un treball intern per al col·lectiu que pretén tenir cura de les nostres relacions i estar molt atentes a possibles malestars per tal de posar-hi remei. També ens ocupa (i preocupa) l’acollida de les noves persones que s’apropen al col·lectiu i el com traslladem el nostre funcionament i la nostra manera de fer i de ser.

Codi Ètic

És l’acord de pràctiques i accions concretes per fer palès el nostre compromís en la defensa de l’interès general, per garantir una gestió política compromesa i propera a la gent, amb espais reals de participació i decisió, i amb mecanismes eficaços de transparència i rendició de comptes.

Com ens financem?

Des de Babord optem per l’autofinançament i l’autogestió. És per això que proposem el pagament d’una quota mensual voluntària de 3 euros. També pubiquem totes les dades referents als ingressos i despeses (en la següent fase del redisseny d’aquesta web estaran de nou disponibles i actualitzades).

Retorn Social

Amb voluntat d’enfortir el teixit social, Babord hem fet accions de suport a diverses entitats i col·lectius que duen a terme activitats de caràcter social dirigides a la població de Vilassar de Mar. Amb aquestes accions es va col·laborar en el finançament d’aquests projectes (en breu republicarem també la memòria).