Una oportunitat perduda per millorar substancialment la recollida selectiva

En primer lloc, volem parlar de la Comissió d’estudi per l’elaboració del contracte de recollida de residus i neteja viària.

L’estiu de 2019, en veure que la pròrroga del contracte estava a punt de finalitzar i que no teníem constància que s’estigués treballant en un de nou, Babord va propiciar una ronda de converses entre els grups de l’oposició que va donar lloc a la constitució de la Comissió. Des d’un bon començament vam plantejar la necessitat d’estudiar i valorar diferents qüestions essencials que no han estat abordades:

  1. No s’ha valorat la gestió directa o mancomunada del servei, malgrat siguin models que resulten més rendibles econòmicament, permeten un control més exhaustiu del servei i fer polítiques d’inserció laboral al municipi.
  2. Del Porta a Porta, ni parlar-ne, tot i ser el sistema més eficient segons reconeix la mateixa Agència Catalana de Residus liderada per ERC, la consultora que ha elaborat els Plecs de condicions o el mateix regidor de Medi Ambient. És significatiu que de tots els experts que vam proposar per valorar diferents sistemes, només comparegués a la Comissió el representant de la Mancomunitat de l’Urgellet, on tenen contenidors de superfície amb algunes fraccions tancades, precisament el mateix sistema que es planteja per al nou contracte.
  3. No s’ha fet cap diagnosi de la recollida de residus comercials que hauria permès dimensionar correctament el nou servei, però malauradament tan sols es preveu un nombre màxim de recollides comercials porta a porta deixant que sigui l’adjudicatari qui organitzi la prestació del servei.

A banda d’aquestes qüestions, fem una valoració força negativa del funcionament de la Comissió i del resultat dels seus treballs, ja que:

  • S’han produït paralitzacions inexplicables dels treballs de la Comissió mentre que en el Ple se’ns pressionava a enllestir-los i a aprovar les factures d’Urbaser per serveis no previstos i estant sense contracte.
  • S’han rebutjat totes i cadascuna de les solucions que hem proposat per posar ordre i donar seguretat jurídica en la prestació del servei durant el període transitori, que encara durarà bastants mesos més.
  • Sovint han faltat informacions importants que ha calgut reclamar i s’han pres decisions transcendentals sense ni tan sols comunicar-ho a la Comissió, la més flagrant de les quals ha estat l’estructura de costos, que incorre en defectes importants.
  • No s’ha consultat en cap moment a la ciutadania. Un contracte que lliga al municipi durant 8 anys, amb una despesa econòmica del 15% del pressupost municipal i de gran impacte mediambiental i en la salut pública, mereix que s’informi i es demani opinió a la ciutadania, però el govern no ho ha considerat necessari.

Entrant a la valoració dels Plecs que regularan el nou contracte, hi ha diversos plantejaments que no compartim.

Les dades de l’Agència Catalana de Residus demostren un clar estancament en l’índex de recollida selectiva amb l’actual sistema de contenidors de superfície i soterrats, per sota de la xifra rècord obtinguda amb el Porta a Porta l’any 2004 (tot i les deficiències en la seva implantació).

Dades de recollida selectiva bruta a Vilassar de Mar (%)

Cal aclarir que aquests percentatges són de recollida selectiva bruta, mentre que la recollida selectiva neta, és a dir, els residus ja separats dels impropis i preparats per a la seva reutilització i reciclatge, se situa 10 punts per sota. L’any 2020, la recollida selectiva neta va ser del 42,55% respecte al total de residus. Lluny dels missatges autocomplaents del regidor de Medi Ambient, a hores d’ara a Vilassar de Mar estem incomplint els objectius de recollida selectiva neta segons la directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Aquestes normatives no s’estableixen perquè sí, sinó perquè l’ingent volum de residus que generem és un dels principals problemes de gestió ambiental que tenim. El seu incompliment pot comportar sancions milionàries i també cal tenir en compte que el cànon per residus no valoritzats anirà incrementant-se per incentivar la minimització i valorització de residus.

Per tant, assolir aquests objectius és imprescindible des d’un punt de vista normatiu, ambiental i econòmic, però tot i així s’ha optat per un sistema amb dificultats de manteniment per obtenir uns nivells de recollida selectiva inferiors als d’un sistema més senzill com el Porta a Porta.

Alguns problemes del sistema de contenidors tancats per algunes fraccions:

Mentre es retiren allà on s’havien instal·lat, aquí s’aposta per mantenir els contenidors soterrats.

D’altra banda, els Plecs no defineixen com s’obligarà als comerços considerats grans productors a acollir-se al porta a porta comercial o a buscar-se un gestor propi, ni com s’impedirà que utilitzin els contenidors domèstics o com s’incentivarà la reducció en la generació de residus.

El control de qualitat o les campanyes de sensibilització s’externalitzen amb càrrec a l’adjudicatari, fet que ens fa dubtar de la seva eficàcia.

Com a elements positius, només podem assenyalar que el servei de neteja sembla ben dimensionat amb la incorporació de serveis, àrees i espais que fins ara no estaven previstos i la dedicació de més recursos. Si bé és cert que hagués estat raonable plantejar-ne la municipalització.

No podem donar suport a inversions a llarg termini lligades a un model de recollida obsolet que compromet, no només la present, sinó també la gestió futura. Per tot això, a diferència de la resta de grups, vam votar en contra l’aprovació d’aquests Plecs.

Tot i no ser el model que nosaltres desitjaríem, no hem deixat d’assistir ni a una sola reunió ni a fer-hi aportacions fins a l’últim moment i, un cop s’aprovi el nou contracte, continuarem treballant perquè la seva implantació sigui el més eficient possible.

https://www.fullsdenginyeria.cat/amb-el-porta-porta-triar-be-els-residus-es-mes-eficient-i-reciclem-millor