Com potenciar els pressupostos participatius?

El novembre de 2016 es van celebrar els primers pressupostos participatius a Vilassar de Mar amb una partida de 92.000€, 52 propostes presentades i 5 projectes van sortir escollits. Ja fa 5 anys que es van impulsar i han arribat per quedar-se!

Des de Babord vam prioritzar aquesta proposta dins l’Ajuntament perquè promovia canvis per apropar la política als veïns i veïnes: permet posar en valor i prendre consciència del què costen les coses, poder reflexionar i decidir directament en què es gasten els diners de totes, implicar-se i portar propostes pròpies per a la millora del poble… Una aposta cap a una democràcia molt més participativa.

En aquest recorregut hem hagut de treballar de valent per millorar-lo i s’han introduït algunes millores, però encara queda molt per fer i hem de seguir. Per exemple, al nostre entendre, esdevé contraproduent pel futur dels pressupostos participatius que es posin a votació actuacions que per sentit comú ja s’hauriend’incorporar directament al pressupost ordinari de l’Ajuntament. Aquest any sense anar més lluny, entre d’altres de similars (col·locació d’un fanal, manteniment d’escoles…) es posava a votació si s’havien d’adaptar semàfors per a persones amb diversitat funcional física. Què hagués fet l’Ajuntament si no hagués sortit escollida aquesta proposta, no adaptar-los? no entenem que actuacions com aquestes es posin a votació quan directament ja s’haurien d’executar.

A part d’aquesta qüestió important que comentàvem, les millores que proposem des de Babord pels pressupostos participatius són:

Incrementar l’import del pressupost escollit per la població. Ens trobem que aquest 2021 el govern decidirà 1,8M€ i la població 150.000€ de les inversions del pressupost.Creiem que cal anar a una proposta proporcional de terços (i no de xifres absolutes com ara) on el govern decideixi lliurement sobre un terç de les inversions, un altre terç siguinpropostes pensades pel govern i decidides per la població, i el darrer terç siguin inversions proposades i decidides per la població de manera directa.

Que les propostes responguin als interessos i necessitats col·lectives, i no a grups de pressió o interessos particulars. Per això creiem cabdal introduir processos de deliberació i debat ciutadà, sobretot en la fase d’elaboració de propostes. També en aquesta línia, proposem centrar les convocatòries dels pressupostos participatius en grans eixos temàtics (que vagin rotant cada any), per motivar a la població a haver de pensar i generar debats sobre les polítiques públiques al poble.

I en darrer lloc, millorar la participació. La baixa participació (del 10,49% el 2019 i del 8,50% en la darrera convocatòria de 2020) ens porta a proposar una millora de la comunicació, major pedagogia i visibilitat dels projectes votats ja realitzats i també millorar la comunicació del seguiment de l’execució dels projectes escollits.