Programa

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem el programa de Babord per la propera legislatura.

Tot seguit pots consultar un recull de 35 propostes destacades o el programa complet.

EIX 1r

Drets Socials i Universals

Una eina imprescindible per una ciutadania apoderada

 • Garantim els drets socials a una ciutadania apoderada, participativa i diversa

  Crear una Carta de Drets Universals com a full de ruta prioritari de l’acció municipal i un Consell Social Municipal actiu i amb competències reals.

 • Fem de l’habitatge un dret real

  Fomentar el lloguer dels pisos buits amb criteris socials, denunciar grans tenidors i bancs que mantenen pisos desocupats. Construir habitatge protegit en règim de lloguer als solars disponibles. Explorar alternatives d’accés i de tinença d’habitatge com cooperatives i masoveria urbana.

 • Generem llocs de feina a Vilassar

  Promoure i generar llocs de treball a Vilassar de Mar i municipis limítrofs, prioritzant la contractació de gent jove o aturats de llarga duració. Estimular la contractació pública i l’economia local i cooperativa com a eines per aquest fi.

 • Fem de Vilassar de Mar una vila saludable

  Promoure la salut integral des d’una perspectiva àmplia fomentant la participació d’entitats i ciutadania, més enllà de l’absència de malaltia.

 • Garantim el dret a la inclusió i la no-discriminació

  Fomentar un model inclusiu i cohesionador de serveis socials, tot revertint l’estigmatització, treballant des d’una perspectiva comunitària i garantint la igualtat d’oportunitats i la llibertat d’elecció sobre la vida. Lluitar contra el racisme i la xenofòbia per fer de VdM una ciutat refugi.

EIX 2n

Educació, Cultura i Esports

Defensem l’escola pública i posem la cultura i les arts al servei d’un projecte de vila educadora

 • Convertim Vilassar de Mar en una vila educadora

  Transformar el Consell Escolar Municipal en un Consell General de la Vila Educadora amb la presència de tots els agents educatius del poble, augmentant-ne la periodicitat i el poder decisori.

 • Donem tota la importància a l’educació en els primers anys

  Augmentar els recursos destinats a l’educació infantil (0-3 anys) i avançar en la tarifació social a l’escola bressol.

 • Fem de Can Jorba un veritable casal de joves

  Promoure l’autogestió dels recursos del casal per part del jovent per tal que actuï com a punt de trobada i treball comú de les diverses entitats i grups juvenils.

 • Promovem els esports de mar fomentant l’esport no competitiu

  Establir un Pla Local d’Esports per promoure l’activitat esportiva amb finalitat de lleure, de salut, formativa, coeducadora, i promocionar els esports de mar.

 • Recuperem espais per a una cultura rica i creativa que contempli totes les arts

  Adequar la sala de l’Ateneu Vilassanès com a sala multicultural, estudiar la municipalització de l’Aula de Música i convertir Can Bisa i la sala Carrau en un punt de trobada i dinamització de l’activitat social i cultural.

EIX 3r

Participació, Organització Municipal i Seguretat

Per una democràcia participativa i de qualitat a Vilassar de Mar, posem en valor les persones

 • Creem nous mecanismes de participació i millorem els actuals

  Modificar el Reglament d’Organització Municipal (ROM) vigent per tal de permetre que la població i el teixit associatiu puguin impulsar consultes ciutadanes o iniciatives als plens. Elaborar un pla municipal de participació que tindrà en els consells de barri un punt de connexió i coordinació entre el teixit comunitari i l’Ajuntament.

 • Avancem contra el clientelisme

  Revisar el sistema d’atorgament de subvencions a entitats i associacions d’acord amb els principis de transparència i de lliure concurrència.

 • Cuidem l’organització interna de l’Ajuntament

  L’organització interna és la base d’uns bons serveis públics. Planificar els mecanismes d’ordenació del personal i de l’organització municipal per tal de donar resposta a les noves necessitats del municipi.

 • Avancem cap un model de seguretat pública integral

  Elaborar un Pla de seguretat local que defineixi les línies estratègiques. Crear taules de treball transversals i obrir les juntes de seguretat local a la participació de diferents actors que poden afavorir la prevenció de problemàtiques.

 • Apostem per la mediació i la prevenció com a formes d’intervenir en els conflictes

  Establir mecanismes antirumors per tal de millorar la comunicació i evitar alarmes socials que generen malestar i estigma. Potenciar el rol dels agents cívics i de barri que esdevindran un vincle de proximitat amb veïns i veïnes.

EIX 4t

Finances Municipals i Economia Social

Perquè una altra economia, local i al servei de les persones, és possible

 • Posem les finances municipals a l’abast de totes

  Fer audiències públiques i participatives prèvies a l’elaboració i aprovació del pressupost municipal per facilitar el debat i la recollida de propostes.

 • Fem els pressupostos realment participatius

  Incrementar la partida d’inversions decidida directament per la població fins, com a mínim, el 50% del capítol d’inversions del pressupost executat.

 • Prenem el control dels serveis públics municipals

  Auditar periòdicament els grans contractes i les concessions, estudiar la remunicipalització de serveis essencials i implementar clàusules socials en els contractes públics.

 • Revertim la mala gestió de la SA

  Aconseguir que els terrenys de Can Vives tornin a propietat municipal per construir habitatges i equipaments. Depurar les responsabilitats de les greus irregularitats revelades per l’Auditoria presentada el 2018.

 • Canviem les regles del joc per promoure l’economia local

  Estudiar i impulsar la creació d’una moneda electrònica local -o comarcal- per garantir que la riquesa reverteixi al poble i evitar l’especulació financera.

EIX 5è

Territori i Sostenibilitat

Un bé comú que volem cuidar i potenciar

 • Defensem el territori de Vilassar de Mar

  Recuperar el Consell Agrícola, establir una estratègia alimentària municipal i finalitzar el Pla d’usos per preservar la zona pagesa de la massificació urbanística.

 • Fomentem el consum de proximitat

  Promoure l’alimentació de proximitat, de temporada i ecològica en els menjadors escolars; fomentar el comerç local, posant en marxa l’ecotargeta per a la compra de productes locals i ecològics.

 • Recuperem l’espai públic per a les persones

  Crear itineraris accessibles i amb continuïtat per a vianants i bicicletes, unint espais i serveis d’ús habitual per la ciutadania. Convertir la N-II en el passeig, on caminar sigui una activitat fàcil i saludable.

 • Canviem els nostres hàbits de generació i gestió de residus

  Implementar un model de gestió de residus per reduir-los al màxim i gestionar-los de forma més sostenible. Aprofitar la finalització del contracte de recollida de brossa per plantejar un canvi de model.

 • Fomentem el consum d’energia sostenible

  Aplicar criteris d’eficiència energètica en els equipaments municipals minimitzant els impactes del consum, millorant la xarxa de distribució i augmentant l’ús d’energies renovables.

EIX 6è

Feminismes

Incorporem la perspectiva feminista en l’acció municipal i desenvolupem accions preventives i d’atenció a les violències masclistes

 • Fem que el feminisme sigui transversal en totes les polítiques

  Crear la regidoria de feminismes i LGBTI que compti amb personal tècnic i amb pressupost propi.

 • Distribuïm els recursos amb perspectiva feminista

  Analitzar i definir els pressupostos posant en primer terme el seu impacte en la vida de les persones i la seva diversitat.

 • Fem que les dones siguin protagonistes reals en la política municipal

  Crear el Consell de Dones com a l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals, vetllant per la participació real: horaris, espais de cures, eines telemàtiques…

 • Eliminem les violències masclistes

  Apostar per un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes, amb polítiques específiques de prevenció, detecció, atenció i recuperació.

 • Visibilitzem la diversitat sexual

  Elaborar un Pla per recollir la realitat de les persones LGBTI del municipi amb adaptació a la seva diversitat i especificant un pla d’acció per garantir-ne els drets.

EIX 7è

República Catalana

Per la independència i la transformació social

 • Construïm la República des de la base

  Donar suport a aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i propostes per avançar en la construcció d’una república independent a favor de les classes populars.

 • Impulsem un procés constituent real

  Augmentar el protagonisme de la societat civil en el procés d’alliberament nacional fomentant debats i assembles temàtiques.

 • Lluitem per la democràcia plena

  Participar activament de les mobilitzacions populars independentistes, per la democràcia i la llibertat de les persones preses, exiliades i represaliades per motius polítics.

 • Emancipem-nos de l’IBEX35

  Fer front al poder dels oligopolis energètics i financers que responen als interessos d’un poder econòmic, expressió del capitalisme més salvatge i principal opositor a la independència.

 • Defensem la llengua i la cultura

  Desplegar i col·laborar des de l’ajuntament amb totes les iniciatives que promoguin la identitat lingüística i cultural, compartida als Països Catalans.