Bases per al Retorn Social de Babord 2022

L’associació Babord inicia una acció per donar suport a entitats i col·lectius perquè puguin dur a terme activitats de caràcter social dirigides a la població de Vilassar de Mar.

L’Assemblea de Babord va aprovar que les retribucions que es reben en concepte de dietes per l’assistència als plens es destinin al funcionament de l’associació i al suport d’entitats i col·lectius que desenvolupen activitats de caràcter social i transformador a Vilassar de Mar i al Maresme.

Donada la nostra voluntat de col·laborar amb les entitats i col·lectius, iniciem una acció que posa a disposició d’aquestes un suport econòmic per a projectes vius per un valor total de 1.600€. 

A Babord pensem que l’ús dels diners públics s’ha de fer d’acord amb uns criteris objectius i mitjançant un procediment transparent, per això obrim aquesta acció de suport amb les següents bases:

Quantia destinada als projectes

L’import màxim serà de 800€ per projecte. L’import total destinat a aquesta acció de suport a entitats serà de 1.600€.

Sol·licitants

Podran sol·licitar aquest suport les entitats i col·lectius sense finalitat lucrativa que duguin a terme activitats de caràcter social i transformador adreçades a la gent de Vilassar de Mar.

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran d’incloure:

  • Una breu descripció de l’activitat i/o projecte (objectius, destinataris…).
  • Un pressupost orientatiu (màxim un full, no calen factures proforma o pressupostos de proveïdors).

Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a info@babord.cat abans del dia 15 de maig de 2022.

Criteris de valoració i resolució de les sol·licituds

En la selecció es valorarà la trajectòria de l’entitat i el projecte o activitat presentat, i l’adequació de la trajectòria i el projecte als valors defensats en l’ideari de Babord, entre d’altres:

  • La defensa de la igualtat i la inclusió
  • El suport als sectors més desfavorits econòmicament
  • La defensa de l’espai públic, la mobilitat sostenible, la sobirania alimentària i la sostenibilitat
  • El suport a experiències d’economia social i cooperativa
  • Feminisme i antiracisme
  • La promoció i difusió de la vida social i cultural del poble

La selecció dels projectes es farà per un procediment mixt on intervindrà una comissió designada per Babord (on no podran participar membres dels col·lectius sol·licitants) i l’assemblea plenària.

Es valorarà, a més, l’impacte social del projecte a Vilassar de Mar, que el col·lectiu tingui activitat més enllà de la subvencionada, i s’avaluarà des de criteris socials i ambientals.

En general, es tindrà en compte la diversitat dels projectes subvencionats segons finalitat i objecte i, en cas que es presentin més projectes, pot ser que no es cobri la quantia màxima sinó que es reparteixi segons consideració.

Obligacions de l’entitat/col·lectiu receptor

L’entitat o col·lectiu receptor es compromet a utilitzar els diners per als fins descrits en la sol·licitud. En les activitats finançades, es farà constar aquest suport econòmic de Babord. En l’execució de les activitats finançades es respectaran els principis d’igualtat i inclusió, sense cap discriminació per raons de sexe, ideologia, origen, diversitat funcional, condició econòmica…

Pagament, seguiment i justificació de l’import rebut

Una vegada s’hagi resolt la convocatòria i l’entitat o el col·lectiu hagi acceptat el suport econòmic, Babord transferirà al compte bancari de l’entitat l’import de l’incentiu (si el col·lectiu no disposés de compte, es buscaria una forma alternativa de transferir els diners de forma transparent).

Babord acordarà amb les entitats receptores un procediment per al seguiment del projecte. En tots els casos, s’acordarà una reunió amb la comissió encarregada per tal de valorar els resultats i poder fer un seguiment dels recursos destinats en acabar l’activitat proposada.

Renuncia a la participació en aquesta acció

Si una entitat no pogués dur a terme les activitats previstes, ho haurà de comunicar a Babord i justificar els motius. En funció de les circumstàncies, Babord podrà arribar a un acord amb l’entitat o demanar la devolució total o parcial dels diners lliurats.

Vilassar de Mar, a 9 d’abril de 2022