Babord interposa un recurs contenciós administratiu davant del silenci de l’Ajuntament en el procediment de licitació de les guinguetes de la platja

El passat 15 d’abril el govern municipal va treure a licitació l’adjudicació per l’explotació de les guinguetes de Vilassar de Mar durant les temporades 2021 a 2024 contemplant com a únic criteri l’oferta econòmica. És a dir, en l’adjudicació no s’han tingut en compte criteris socials, mediambientals, l’experiència prèvia o les característiques tècniques, que sí que es contemplaven en licitacions anteriors.

Per aquest motiu, el dia 26 d’abril el nostre grup municipal va presentar un recurs potestatiu de reposició on es demanava la inclusió de criteris socials, ambientals i alimentaris (compromís assumit per l’actual govern des de 2017), així com la suspensió del procediment fins a la resolució del recurs. A més, en cas que no s’acceptessin les nostres al·legacions, també demanàvem que es limités la licitació a la present temporada 2021, per tal de poder preparar un plec de clàusules administratives decent de cara les pròximes temporades.

Actualment, a dia 3 d’agost de 2021, no hem rebut cap resposta ni resolució relativa al recurs de reposició interposat el mes d’abril. En conseqüència, cal entendre desestimada la nostra sol·licitud per silenci administratiu, ja que ha transcorregut amb escreix el termini d’un mes per donar-hi resposta que estableix la Llei de procediment comú de les administracions públiques.

Davant la passivitat i la inacció total del govern de Vilassar de Mar, hem decidit interposar un recurs davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona per la desestimació presumpta per silenci administratiu per part de l’Ajuntament. És inexplicable i vergonyant la manca de respostes i explicacions per part del govern municipal davant d’aquesta licitació. En cap moment se’ns han contestat els nombrosos dubtes i explicacions que en reiterades ocasions hem demanat, tant amb la interposició del recurs potestatiu de reposició com en les diferents preguntes formulades al Ple municipal.

Un cop més, exigim que l’explotació de les guinguetes al nostre poble no esdevingui una simple subhasta que s’adjudiqui al millor postor perquè, com a servidors públics, hem de garantir que les llicències de les guinguetes s’adjudiquin a aquelles propostes que ofereixin el millor servei i no a aquelles que simplement presentin l’oferta econòmica més elevada. Lamentem que la manca de diligència del govern pugui afectar els actuals adjudicataris que han complert amb unes condicions que no s’ajusten a l’interès general.

La deixadesa de funcions del govern de Vilassar de Mar en determinats temes cabdals pel nostre poble, com la licitació de les guinguetes, és molt preocupant i pot derivar inevitablement en conseqüències jurídiques. Un Ajuntament no es pot governar des del silenci, des de la falta de transparència i des de la inexistència del diàleg. Des de Babord esperem la immediata rectificació d’aquestes actituds i que, d’una vegada per totes, es posi bon rumb i s’impulsin els importants canvis i polítiques urgents que el nostre poble necessita.

Imatge de Enfo (CC BY-SA 3.0)