Control del soroll i espai públic a Vilassar de Mar

El soroll és un contaminant i, com a tal, afecta la nostra salut i qualitat de vida: nerviosisme, irritabilitat, dèficit de la capacitat de concentració, cansament i en casos greus, afectacions a la capacitat auditiva. En aquest sentit, és òbvia la responsabilitat dels ajuntaments per vetllar per la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

A més, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica, bàsicament la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009, imposen obligacions concretes als ajuntaments, com són l’elaboració de mapes de capacitat acústica, mapes de soroll, plans d’acció i ordenances reguladores. Llevat del mapa de capacitat acústica, aprovat el 2012, Vilassar de Mar no disposa de cap altre dels instruments assenyalats. Ara bé, la seva manca no significa que l’ajuntament pugui defugir la seva responsabilitat pel que fa a la inspecció, control i, si escau, sanció de les activitats causants del soroll.

A Vilassar de Mar hi ha tres tipus d’activitats causants de contaminació per soroll:

  • El trànsit rodat a la NII i el trànsit ferroviari, respecte de les quals l’Ajuntament ha d’exigir a la Generalitat i l’Estat, que compleixin les seves obligacions pel que fa a la pacificació de la NII i les inversions en Rodalies, que de segur contribuirien a reduir notablement el soroll que comporten.
  • El servei de recollida d’escombraries, respecte del qual el nou contracte, amb la renovació de camions, contenidors i maquinària ha de suposar una reducció de l’impacte acústic. Cal, a més, introduir canvis en els horaris de recollida per tal de facilitar el descans dels veïns.
  • Les activitats recreatives lligades a l’explotació comercial de terrasses. L’espai públic és, per definició, dels veïns i les veïnes. L’atorgament d’una llicència a un establiment per ocupar i explotar en exclusiva una part de l’espai públic suposa una excepció i, per això, està sotmès a condicions.

Mitjançant el control del compliment de les condicions de les llicències i de l’ordenança d’ocupació comercial de la via pública l’Ajuntament disposa d’instruments per fer complir horaris i ocupació efectiva de la via pública, però a més és necessari dur a terme una important tasca de conscienciació ciutadana, als instituts, a les mateixes terrasses, als mitjans de comunicació municipals, etc. perquè la responsabilitat no és només dels establiments, sinó també de totes nosaltres.

Totes tenim dret a gaudir de l’espai públic, però no tenim dret a fer-ho per sobre del dret a la salut dels nostres veïns i veïnes.