Stjordi2016 Carmeriera Stjordi2016 Victorcatala Estelles Stjordi2019 2 Anna Martipol Llarg

Proposta de moció pel reconeixement dels drets el personal d'educació especial i de l'alumnat amb NEE. 

Presentada pel Grup Municipal de Babord
Presentada per debatre-la en el ple del 22 de setembre de 2016, i presentada de nou en el ple del 20 d'octubre de 2016. Retirada per Babord després de la sessió informativa, no es debat en el ple. Al ple d'octubre, aprovada per 13 vots a favor (CiU, Babord, PSC, C's i VdMSqP) i 7 abstencions (ERC i GxV).

Atès què el Departament d’Ensenyament ha difós un material per a l’educació inclusiva “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”, en el qual es defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Les raons d’aquesta exigència renovada es fonamenten en diversos àmbits i, en l’àmbit social, cal destacar el paper de l’administració a l’hora de compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema educatiu i garantir la inclusió de tot l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats.

Atès que el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de qualitat i sense exclusions per a tota la ciutadania, des de l’educació infantil fins als ensenyaments post-obligatoris, i facilitar que els i les alumnes desenvolupin al màxim el seu talent.

Atès que a qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb NEE vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen suport i per realitzar aquestes tasques és necessari que el professorat disposi d’un/a auxiliar d’educació especial (vetllador/a) a l’aula ordinària.

Atès que l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i concertats a partir del segon cicle d’educació infantil (p-4) i al llarg de tota l’escolaritat obligatòria i que moltes d’aquestes necessitats no queden cobertes, a més si s’han de quedar al menjador escolar i al servei de monitoratge dels centres.

Atès que la precarietat d’aquestes condicions també les pateixen els/les vetlladors/es que veuen el seu futur amb incertesa al ser un servei subcontractat pel departament d’Ensenyament que surt a concurs cada dos anys. En molts casos tenen contractes fixes-discontinus i les hores no són fixes ni els centres ni els/les nens/es; s’incompleix l’article 4 de l’estatut dels treballadors/es; no es reconeix l’antiguitat; no hi ha reconeixement econòmic de triennis ni sexennis; no es realitza l’horari complert per manca d’hores donades pel departament o perquè els centres ho distribueixen entre varis vetlladors/es, la qual cosa repercuteix en uns horaris difícilment compatibles amb altres feines que puguin ajudar als treballadors/es a aconseguir uns ingressos suficients que garanteixin una vida digna.

Atès que hi ha treballadors/es i famílies que actualment ja es troben afectades per aquestes situacions i que cal remeiar.

Atès que l’article 81 de la llei d’educació estableix que els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. Per això, els vetlladors i vetlladores defensen que la seva tasca inclou a tots i totes les alumnes, no només aquells/es que dicta el departament, ja que sense el suport d’aquests/es professionals el dia a dia dins l’aula ordinària no seria possible.

Atès que l’Ajuntament, com a òrgan administratiu més proper a la ciutadania, pot i hauria de vetllar pel compliment d’unes condiciones laborals dignes dels treballadors i treballadores de Vilassar de Mar, en especial dels serveis públics.

El grup municipal Babord de Vilassar de Mar proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Demanar el suport dels grups parlamentaris a les reivindicacions del sector dels vetlladors/es per tal de garantir una educació pública inclusiva i de qualitat.

Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament a trobar una solució davant les reivindicacions del sector de les vetlladores i vetlladors sobre les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu.

Tercer.- Recolzar la demanda que fa el sector, d’un vetllador/a per centre amb el total d’hores lectives (25 o 30), independentment de que siguin necessàries més hores, i el reconeixement de l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta del personal d’educació contractat pel departament, per tal de donar seguretat laboral i estabilitat als i les professionals.

Quart.- Realitzar una jornada formativa sobre drets laborals oberta al públic i fer-ne especial difusió entre els treballadors i treballadores dels serveis públics del municipi (escoles, instituts, CAP, serveis de neteja, etc.).

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal d’Educació i a totes les direccions i AMPA dels centres educatius de la vila.

Vilassar de Mar, 12 de setembre del 2016

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

700 gràcies: candidatura presentada!

Al llarg de la setmana del 7 al 13 d'abril vam fer la campanya de recollida de signatures per a la presentació de Babord com agrupació d'electors. Vam recollir més de 700 signatures. Per tant, us donem 700 vegades les gràcies per el suport i la col·laboració. 700 gràcies!!

Continueu llegint ...

Web de Babord per a les municipals 2019

Ens estem preparant per a les eleccions municipals de 2019 i hem inaugurat una web de Babord específica per a la campanya. Ja pots visitar-la a https://2019.babord.cat

Continueu llegint...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes