Anna Martipol Llarg Stjordi2016 Carmeriera Estelles Stjordi2019 2 Stjordi2016 Victorcatala

Proposta de moció per a l'adjudicació de subvencions a entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública.

Presentada al ple del 22 de desembre de 2016  Aprovada per 9 vots a favor (Babord, PSC, C's i VdMSqP) i 12 abstencions (CiU, ERC i GxV).

 

L'ajuntament de Vilassar de Mar ha destinat, en els últims anys, quantitats properes al voltant de 400.000-500.000€ anuals en subvencions a diverses entitats del municipi (clubs esportius, entitats culturals, entitats o empreses educatives i d'oci...). Això s'ha fet seguint criteris de mera liberalitat i per inclusió directa en els pressuposts de l'ajuntament sense un règim de concurrència competitiva: no s'ha produït l'aprovació i publicació d'una convocatòria d'acord amb uns principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

Les subvencions de l'ajuntament a entitats s'haurien d'ajustar a:

  • El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A més, seria útil actualitzar l'ordenança o normativa municipal de subvencions que regulés aquests procediments, i la publicació anual d'unes bases per a l'atorgament de subvencions a les entitats. Nombrosos municipis del Maresme, fins i tot municipis més petits com el d'Alella, compten amb ordenances d'aquest tipus (http://www.alella.cat/ARXIUS/2012/participacio/Ordenanca_general_de_subvencions.pdf) i publiquen cada any les bases per a l'atorgament de subvencions d'aquell exercici.

Les bases per a l'atorgament de subvencions a les entitats han de definir l'objecte i la finalitat de les subvencions, la quantia de la subvenció i conceptes subvencionables, el règim jurídic, els requisits dels beneficiaris, les obligacions de l'entitat perceptora de la subvenció, les incompatibilitats, la sol•licitud, la documentació que cal presentar, els criteris per a l'atorgament de la subvenció, el pagament, la justificació de la quantitat rebuda per l'entitat i el control de la despesa (que sol ser diferent per a subvencions menors i majors de 3.000€).

L'ajuntament hauria de definir unes línies d'interès d'acord amb uns objectius educatius, culturals, socials, de salut i de pràctica esportiva. A més, els criteris per a la concessió de les subvencions en un règim de concurrència competitiva haurien de tenir en compte els principis d'igualtat, no discriminació, inclusió i altres criteris complementaris elaborats en col•laboració amb la ciutadania.

Per tot això, proposem que l’Ajuntament de Vilassar de Mar assumeixi els acords que exposem a continuació.

ACORDS:

PRIMER. Instar al Govern municipal a que en el pressupost de l'Ajuntament del 2017 incloguin unes partides destinades a les subvencions a entitats però que no es fixi cap quantitat a entitats concretes, ja que suposaria una mera liberalitat i no un règim de pública concurrència.

SEGON. Instar al Govern municipal a fer un treball amb les entitats del poble per recollir les opinions i inquietuds respecte els criteris d'atorgament i les Bases de les subvencions.

TERCER. Instar al Govern municipal a que es publiquin unes bases per a l'atorgament de subvencions a entitats per a l'exercici 2017. I que les dites bases defineixin l'objecte i la finalitat de les subvencions, la quantia màxima de la subvenció i conceptes subvencionables, el règim jurídic, el crèdit pressupostari, els beneficiaris i requisits, les obligacions de l'entitat perceptora de la subvenció, les incompatibilitats, la sol•licitud, la documentació que cal presentar, els criteris per a l'atorgament de la subvenció, el pagament, la justificació de la quantitat rebuda per l'entitat i el control de la despesa.

QUART. Instar al Govern municipal a que es treballi al llarg de 2017 per a l'elaboració d'una nova normativa o ordenança municipal de subvencions a entitats que reculli els principis de pública concurrència en totes les concessions de subvencions a càrrec dels pressuposts municipals, d'acord amb la normativa vigent.

CINQUÈ. Instar al Govern municipal, un cop definides les Bases i els procediments administratius de les futures subvencions, a fer un treball formatiu i d'assessorament cap a les entitats del poble sobre els processos de sol•licitud i justificació de les subvencions.

 

A Vilassar de Mar, 16 de desembre de 2016
Grup municipal de Babord

 

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

700 gràcies: candidatura presentada!

Al llarg de la setmana del 7 al 13 d'abril vam fer la campanya de recollida de signatures per a la presentació de Babord com agrupació d'electors. Vam recollir més de 700 signatures. Per tant, us donem 700 vegades les gràcies per el suport i la col·laboració. 700 gràcies!!

Continueu llegint ...

Web de Babord per a les municipals 2019

Ens estem preparant per a les eleccions municipals de 2019 i hem inaugurat una web de Babord específica per a la campanya. Ja pots visitar-la a https://2019.babord.cat

Continueu llegint...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes