20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per a l'adjudicació de subvencions a entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública.

Presentada al ple del 22 de desembre de 2016  Aprovada per 9 vots a favor (Babord, PSC, C's i VdMSqP) i 12 abstencions (CiU, ERC i GxV).

 

L'ajuntament de Vilassar de Mar ha destinat, en els últims anys, quantitats properes al voltant de 400.000-500.000€ anuals en subvencions a diverses entitats del municipi (clubs esportius, entitats culturals, entitats o empreses educatives i d'oci...). Això s'ha fet seguint criteris de mera liberalitat i per inclusió directa en els pressuposts de l'ajuntament sense un règim de concurrència competitiva: no s'ha produït l'aprovació i publicació d'una convocatòria d'acord amb uns principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

Les subvencions de l'ajuntament a entitats s'haurien d'ajustar a:

  • El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A més, seria útil actualitzar l'ordenança o normativa municipal de subvencions que regulés aquests procediments, i la publicació anual d'unes bases per a l'atorgament de subvencions a les entitats. Nombrosos municipis del Maresme, fins i tot municipis més petits com el d'Alella, compten amb ordenances d'aquest tipus (http://www.alella.cat/ARXIUS/2012/participacio/Ordenanca_general_de_subvencions.pdf) i publiquen cada any les bases per a l'atorgament de subvencions d'aquell exercici.

Les bases per a l'atorgament de subvencions a les entitats han de definir l'objecte i la finalitat de les subvencions, la quantia de la subvenció i conceptes subvencionables, el règim jurídic, els requisits dels beneficiaris, les obligacions de l'entitat perceptora de la subvenció, les incompatibilitats, la sol•licitud, la documentació que cal presentar, els criteris per a l'atorgament de la subvenció, el pagament, la justificació de la quantitat rebuda per l'entitat i el control de la despesa (que sol ser diferent per a subvencions menors i majors de 3.000€).

L'ajuntament hauria de definir unes línies d'interès d'acord amb uns objectius educatius, culturals, socials, de salut i de pràctica esportiva. A més, els criteris per a la concessió de les subvencions en un règim de concurrència competitiva haurien de tenir en compte els principis d'igualtat, no discriminació, inclusió i altres criteris complementaris elaborats en col•laboració amb la ciutadania.

Per tot això, proposem que l’Ajuntament de Vilassar de Mar assumeixi els acords que exposem a continuació.

ACORDS:

PRIMER. Instar al Govern municipal a que en el pressupost de l'Ajuntament del 2017 incloguin unes partides destinades a les subvencions a entitats però que no es fixi cap quantitat a entitats concretes, ja que suposaria una mera liberalitat i no un règim de pública concurrència.

SEGON. Instar al Govern municipal a fer un treball amb les entitats del poble per recollir les opinions i inquietuds respecte els criteris d'atorgament i les Bases de les subvencions.

TERCER. Instar al Govern municipal a que es publiquin unes bases per a l'atorgament de subvencions a entitats per a l'exercici 2017. I que les dites bases defineixin l'objecte i la finalitat de les subvencions, la quantia màxima de la subvenció i conceptes subvencionables, el règim jurídic, el crèdit pressupostari, els beneficiaris i requisits, les obligacions de l'entitat perceptora de la subvenció, les incompatibilitats, la sol•licitud, la documentació que cal presentar, els criteris per a l'atorgament de la subvenció, el pagament, la justificació de la quantitat rebuda per l'entitat i el control de la despesa.

QUART. Instar al Govern municipal a que es treballi al llarg de 2017 per a l'elaboració d'una nova normativa o ordenança municipal de subvencions a entitats que reculli els principis de pública concurrència en totes les concessions de subvencions a càrrec dels pressuposts municipals, d'acord amb la normativa vigent.

CINQUÈ. Instar al Govern municipal, un cop definides les Bases i els procediments administratius de les futures subvencions, a fer un treball formatiu i d'assessorament cap a les entitats del poble sobre els processos de sol•licitud i justificació de les subvencions.

 

A Vilassar de Mar, 16 de desembre de 2016
Grup municipal de Babord

 

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes