20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció presentada al ple municipal de l'Ajuntament de Vilassar de Mar en relació a la suspensió del règim especial d´autonomia de gestió del consorci sanitari del Maresme i proposta resolucio per instar al consorci sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director sociosanitari de Mataró-Maresme

Presentada pels regidors dels Grups Municipals del  PSC-CP Vilassar de Mar  i de  Babord

Presentada en el ple municipal de

19 de novembre de 2015

Resultat de la votació:

Aprovada per 20 vots a favor i 1 abstenció

Seguiment: 

S'han fet actes sobre els models de sanitat per part d'alguns grups municipals, però no de forma coordinada a nivell municipal. Es volia crear la Taula de Sanitat però de moment el tema està paralitzat. 

EXPOSICIÓ DE RAONS

El Consorci Sanitari del Maresme va aprovar en data 22 de juliol de 2015, amb l’abstenció dels representants de l’Ajuntament de Mataró al Consell Rector, un Pla de reequilibri, en resposta al dèficit de 2,5 M€ amb el que es va tancar l’exercici 2014. Aquest Pla de reequilibri és el lamentable final d’una situació d’infrafinançament del CSdM des de la seva creació, l’any 1999.

A Catalunya hem aconseguit, després de molts anys de lluites de professionals sanitaris i usuaris, un sistema sanitari públic i d'abast universal, de gran qualitat. En un entorn de retallades, la Generalitat de Catalunya no ha tingut en consideració, en el cas del CSdM, ni el dèficit de finançament acumulat ni la descapitalització del mateix, que suposaven una càrrega addicional de 1.587.881 € anuals per a fer front als préstecs adquirits anys abans per valor de 23M€.

En aquest context, cal agrair la bona voluntat i l´esforç dels treballadors i la capacitat de pacte amb la Direcció del CsdM concretada en renúncies salarials, que han estat cabdals per a mantenir la qualitat assistencial, i per contenir el dèficit des de l´any 2009 i durant cinc anys consecutius. Tot i així, considerem que la responsabilitat no ha de recaure en els treballadors i treballadores.

L´acció conjunta dels Grups Parlamentaris ha anat en la línia de revertir la situació de dèficit de finançament del CSdM. Aquesta acció política s´ha materialitzat amb l´aprovació al Parlament de Catalunya, de tres resolucions mitjançant la comissió de Salut del Parlament:

  • La primera, de data 3 d’abril de 2014, insta al Govern de la Generalitat a assumir l’anualitat del deute pendent d’anys anteriors per a l’exercici 2014 per un import d’1,5 milions d’€.
  • La segona, de data 12 de febrer de 2015, insta al Govern de la Generalitat a programar en el termini de tres mesos, el calendari d’aportacions extraordinàries destinades a sanejar tot el dèficit estructural del consorci Sanitari del Maresme, i evitar que es posi en risc la prestació dels serveis sanitaris.
  • I la tercera, de juliol de 2015, insta al Govern de la Generalitat a garantir que amb l’assignació pressupostària que percebi l’Hospital de Mataró tots els seus treballadors cobraran la catorzena paga o la part proporcional deduïda del seu salari, incrementar l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015 per a dotar suficientment el fons d’amortització d’inversions, garantir l’assignació pressupostària suficient a l’Hospital de Mataró per a cobrir-hi la reposició i la renovació tecnològica al 2015 i garantir que tots els serveis assistencials de la cartera de serveis de l’Hospital de Mataró s’hi presten amb el personal suficient dotant-lo d’un finançament equivalent al d’altres centres hospitalaris de característiques similars.

El resultat d´aquests esforços han estat algunes millores, no obstant insuficients, pel que fa als ingressos, i un Pla de reequilibri que contempla algunes accions aprovades amb criteris ESSENCIALMENT econòmics, sense una anàlisi definitiva de la repercussió de les mesures sobre les condicions actuals del servei assistencial.

Si bé és cert que els informes econòmics manifesten l’infrafinançament del consorci, cal dir que tots els consorcis sanitaris estan infrafinançats perquè són eines pensades per a competir en el mercat sanitari, si cal, amb la realització d’activitat sanitària privada. Davant d’això, entenem que cal obrir un debat sobre el model de gestió i reclamar avançar cap a una sanitat pública i universal.

Actualment el trasllat de pacients de perfil sociosanitari des de l’Hospital de sant Jaume a l’Hospital de Mataró està en moratòria fins que s’ elabori i s´aprovi el  Pla Director Sociosanitari  Mataró- Maresme, que ha de determinar quins són els recursos estructurals necessaris per a la realització d’aquesta activitat assistencial, amb una projecció a mig-llarg termini en funció de l’evolució demogràfica de la població de l’àrea de referència del CSdM  i de les tendències de canvi i millora en els serveis assistencials.

Entenem que el seguiment de l’elaboració de l’esmentat Pla i dels canvis que contempla el pla de re-equilibri, en tant en quant afecten de manera rellevant els serveis que el CSdM presta a la seva área de referència, Vilassar de Mar es troba entre els municipis afectats, ha de poder fer-se de manera compartida i s’hauria de treballar a través d’una Comissió participativa. Una Comissió  que ha de contemplar la incorporació de representatns municipals, professionals sanitaris i usuaris.

I per últim el Departament d´Economia i Coneixement d´un govern, en funcions i amb un Parlament pendent de constitució, va retirar al CSdM el règim especial d´autonomia de gestió, la qual cosa farà la seva gestió més dificultosa en el dia a dia, i impedirà als treballadors poder negociar i pactar millores en l´aplicació del Conveni Sectorial.

Davant d´això, els grups municipals PSC-CP i Babord, de l´Ajuntament de Vilassar de Mar, entenem que malgrat el Departament de Salut reconeix el dèficit històric del CSdM, no PROPOSA UNA SOLUCIO DEFINITIVA per capgirar aquest situació.

És per tot això que els grups municipals PSC-CP i Babord, de l’Ajuntament de Vilassar, creiem que és el moment de dir PROU i proposem al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Exigir al Govern de la Generalitat que retorni el  Règim Especial d´Autonomia de gestió CSdM, donat és necessària una gestió laboral més propera i àgil per a poder incrementar l´activitat assistencial que el CSdM requereix per a revertir la seva economia deficitària.

SEGON. Exigir al Govern de la Generalitat una solució definitiva al finançament del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli el rescabalament del deute històric de la Generalitat amb el CSdM, les inversions necessàries i l´increment dels ingressos via el contracte programa amb el CatSalut.

TERCER. Demanar a tots els grups parlamentaris que continuïn treballant per garantir la suficiència econòmica i de gestió del CSdM i el bon funcionament de la sanitat pública al Maresme.

QUART. Expressar la seva voluntat de col·laborar, juntament amb els professionals sanitaris i usuaris, el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci Sanitari Mataró- Maresme i el Departament de Salut, en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de la seva àrea d’influència.

CINQUÈ. Instar al Departament de Salut a crear una Comissió que participi en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta Comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals, professionals sanitaris i usuaris i que amb posterioritat de l’elaboració del Pla farà funcions de seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta Comissió entre els diferents actors implicats.

SISÈ. Exigir al Departament de Salut que mantingui la moratòria pel trasllat de pacients de sociosanitari des de l’Hospital de Sant Jaume a l’Hospital de Mataró, fins a que s’hagi presentat i debatut el Pla Director Sociosanitari. Aquest Pla ha de contemplar l´assignació dels recursos públics necessaris, en titularitat i en provisió del Servei a curt, mig i llarg termini.

SETÈ. Treballar a nivell municipal per tal d’obrir un debat entorn els diferents models de sanitat, a través de la creació d’un Consell Municipal de Sanitat, xerrades informatives, debats o altres mitjans que s’estimin convenients, i conscienciar a la ciutadania en defensa d’un model de sanitat pública i universal. S'han fet actes sobre els models de sanitat per part d'alguns grups municipals, però no de forma coordinada a nivell municipal. Es volia crear la Taula de Sanitat però de moment el tema està paralitzat. 

VUITÈ. Demanar a les administracions competents que continuïn amb el debat entorn el model sanitari ja iniciat al Parlament, per tal d’arribar a un acord en defensa del model de sanitat pública i universal.

NOVÈ. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut, al Departament d’Economia i Coneixement, als diferents Grups Parlamentaris, al Consell Comarcal del Maresme i al Consell Rector del CSdM.

Vilassar de Mar, 19 de novembre de 2015

Grup Muncipal PSC-CP Vilassar de Mar            Grup Municipal de Babord

de l

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes