20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

 

Proposta de moció perquè es deixi de cobrar el rebut de l'IBI als llogaters dels habitatges de protecció oficial de les Pinedes i perquè no s'apliqui l'IPC a l'augment, sinó l'índex més baix: garantir un cost raonable pels llogaters tan quant a despeses impositives com de manteniment. 

Presentada en el ple municipal del 19 de novembre de 2015

Resultat de la votació:

Rebutjada per 4 vots a favor i 17 en contra

 

L’objectiu de la política social de l’habitatge és promoure i garantir l’accés a l’habitatge digne per a totes les persones com a mesura preventiva de processos d’exclusió social.

Les polítiques d’habitatge han treballar per tal d’aconseguir l’accés a l’habitatge garantit per a tothom com un dret fonamental bàsic. Sense discriminacions per capacitat econòmica ni models de vida, i tenint en compte les circumstàncies variades i canviants de les persones.
En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques de l’habitatge es imprescindible optimitzar la gestió de l’habitatge de protecció oficial ja existent. Especialment en aspectes relacionats amb el manteniment dels immobles, els criteris d’accés i/o les despeses relacionades amb la comunitat.
S’ha de prioritzar el mercat de lloguer i la no pèrdua del valor del patrimoni municipal. S’ha de treballar per afavorir l’accessibilitat dels/les joves a l’habitatge de primera emancipació. Garantir l’accés a habitatges adaptats de les persones afectades. Promoure iniciatives de creació d’espais de convivència entre gent gran i joves en un mateix habitatge.
Atès que a Vilassar de Mar amb una població de més de 20.000 habitants, tant sols té una promoció d’habitatges de protecció oficial de lloguer, en total 57 pisos a Les Pinedes,
Atès que aquests habitatges es varen construir per pal·liar les mancances de vivenda social que hi havia a Vilassar de Mar per a persones de renda baixa i molt baixa, tant joves sense feina com amb feina precària, com per gent gran amb pensions petites.
Atès que els habitatges de protecció Oficial de lloguer són un servei d’interès general segons l’article 4 de la Llei al Dret a l’Habitatge, i respon a una acció dins de les competències municipals (art. 8 de la LPH), per tant, podem invocar un ús social que l’integri dins d’un domini públic.
Atès que l’impost municipal de l’IBI és un impost que recau sobre els propietaris. Atès que l’Ajuntament va cedir gratuïtament els solars d’aquests habitatges per la seva construcció i també l’administració dels mateixos a la S.A. Municipal.
Atès que qui gestiona els habitatges, per encàrrec del mateix Ajuntament, es la SA Municipal i segons normatives poden repercutir l’IBI als llogaters, encara que la practica habitual a la majoria de municipis és mantenir el NO cobrament de l’IBI, ja que tant sols hi ha un canvi de titularitat entre l’Ajuntament i la S.A. Municipal (de 100% de capital públic).
En tant, la Junta d’accionistes de la S.A. Municipal són els propis regidors de l’Ajuntament i qualsevol resolució de la S.A. Municipal pot ser decidida en un Ple de l’Ajuntament.
Atès que anualment (durant més de 8 anys) s’ha aplicat un augment del IPC als lloguers dels habitatges de les Pinedes i que l’IPC dels darrers anys ha estat més elevat que la pujada de pensions i/o sous dels treballadors.


El Grup Municipal de BABORD proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:


Primer.- Que a partir de l’1 de gener de 2016 es deixi de cobrar el rebut de l’IBI en els llogaters dels habitatges de Protecció oficial de les Pinedes i si es fa alguna altre promoció del mateix estil, també.
Segon.- Per l’augment, si cal, dels rebuts mensuals de lloguer no es faci servir sempre l’ IPC, sinó l’índex més baix entre l’augment d’IPC, Pensions i sous.
Tercer.- Revisar les despeses de manteniments i subministres de les comunitats dels habitatges de Protecció oficial de les Pinedes, per tal que suposin un cost raonable pels llogaters.
Quart.- Que es prenguin les accions oportunes per tal que la complicada situació financera de la SA Municipal no afecti la funció de garantia al dret a l’habitatge que desenvolupen els 57 pisos de lloguer de Les Pinedes. Avaluant entre d’altres accions la possibilitat que els pisos passin a ser titularitat de l’ajuntament.

 

 

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes