20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

 

Proposta de moció en relació al suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 

Presentada en el ple municipal del 17 de desembre de 2015

Resultat de la votació:

Va ser presentada de forma conjunta per tots els grups municipals

 

L’Ajuntament de Vilassar de Mar manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.

Els sagnants i inhumans esdeveniments dels quals estem sent testimonis en la frontera de l’Est d’Europa a més d’un saldo brutal de vides, i en drames humans, presenta també uns nivells d’ineficiència política inacceptable en termes de dignitat i defensa dels Drets Humans, que la nostra societat no pot permetre.

Aquestes realitats no són noves. Són fets que colpegen des de fa molt temps a milers de persones del continent africà i asiàtic, però que des del 2013 ha anat en augment fruit dels conflictes dels països de la riba del Mediterrani i de la mateixa Europa: Síria, Afganistan, Líbia, Eritrea, Ucraïna.

La realitat que vivim avui és el resultat entre d’altres qüestions, d’una manca de polítiques coherents que abordin en profunditat la complexitat de les causes que motiven els èxodes massius de persones, d’una manca de polítiques decidides i fermes en favor de la cooperació al desenvolupament dels països d’origen.

El pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al control fronterer, la persecució, detenció i deportació de persones. Ha augmentat la dotació per als cossos policials, els centres d’internament d’estrangers, les tanques i els gossos, però no ha estat així pel que fa a les polítiques de cooperació entre Estats ni per la integració.

En els primers 8 mesos de 2015, segons les dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

Davant de la situació actual i,

-          Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix, en l’article 14, que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

-          Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

-          Atès que els governs europeus no poden seguir mirant cap a una altra banda i han d’actuar de forma urgent i complir els seus compromisos amb les persones refugiades, respectant la seva dignitat i els seus drets, d’acord amb les seves obligacions contretes.

-          Atesa la manca de compromís polític que van manifestant alguns governs de la UE, entre els quals i inicialment l’Estat espanyol, a l’hora de pagar el repartiment entre els estats membres de les persones sol·licitants de protecció internacional.

-          Atès que Catalunya compta des del 2014 amb un instrument específic per a la millora en l’atenció a les persones sol·licitants de protecció internacional com és el Pla de Protecció Internacional a Catalunya que ha de facilitar l’acollida dels refugiats i refugiades.

-          Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya es va passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places d'acollida.

-     Atès que els municipis catalans i de la resta de l’Estat espanyol s’han caracteritzat per respondre solidàriament i comprometre’s amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels pobles i amb l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

-       Atès que alguns ajuntaments han mostrat la seva voluntat de significar-se en la prestació d’ajuda i afrontar l’assistència i l’acollida temporal d’una part de les persones refugiades, constituint una Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi o la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

-       Atès que les entitats membres de la xarxa Asil.cat que aglutina organitzacions que defensen el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit el desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels drets humans, han exigit un major compromís a les administracions per poder fer front a aquesta situació.

-          Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

-          Atès que aquesta Moció conjunta ha estat elaborada en el marc de la Xarxa d’Inclusió Social de Vilassar de Mar, on participen tots els grups municipals i les entitats socials del municipi.

Es proposa al ple municipal, l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar el Govern espanyol a:

 1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
 2. Augmentar significativament el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
 3. Augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
 4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
 5. Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es vegi obligada a abandonar el seu país per raons bèl·liques, econòmiques, d’orientació sexual o qualsevol altre vulneració greu de drets, en la línia del que proposa Stop Mare Mortum.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 1. Tenir un paper actiu oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d’asil i persones refugiades.
 2. Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
 3. Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
 4. Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 5. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

Quart. Manifestar el suport a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats i, si es crea estudiar la formalització i l’adhesió de Vilassar de Mar i destinar-hi els recursos municipals que siguin necessaris i proporcionats.

Cinquè. Encarregar a la Xarxa d’Inclusió Social de Vilassar de Mar el seguiment de les actuacions municipals per treballar coordinadament amb els dispositius que s’organitzin a nivell català per acollir les persones sol·licitants i treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades.

Sisè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:

 1. Assistència en les rutes de fugida
 2. Suport als municipis de la ruta
 3. Planificació i gestió de l’acollida per part de la Generalitat i els ens locals
 4. Creació d’un relat solidari en defensa dels drets humans que impedeixi la creació d’un narratiu de xenofòbia.

Setè. Obrir i fomentar els mecanismes de participació política i ciutadana en l’àmbit municipal.

Vuitè. Crear una partida específica en els pressupostos municipals per al 2016

Novè. Comunicar aquests acords al Ministeri de l’Interior, a la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, a la Xarxa Asil.cat, a Amnistia Internacional, a Creu Roja Catalunya, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i a qualsevol altre organisme i institució implicada, directament o indirectament en aquest assumpte.

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes