20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

 

Proposta de moció en relació al suport a les persones afectades de síndromes de sensibilització central.

Presentada en el ple municipal del 18 de febrer de 2016

Resultat de la votació:

Aprovada per unanimitat, un cop acceptada la urgència de la moció.

 

La Fibromiàlgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades en les Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). Segons juristes de reconegut prestigi en aquest camp, els malalts i malaltes de SSC, que representen el 3,5% de la població, unes 250.000 persones, són les més desateses a Catalunya. Habitualment emmalalteixen entre els 20 i 30 anys d'edat, però també durant la infantesa i l'adolescència.

Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les capacitats físiques i cognitives dels afectats/es, podent resultar molt invalidants i excloents a tots els nivells, limitant greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (a nivell personal, social, familiar, laboral...), en especial la dels afectats/es per SQM i/o EH, els/les quals han de viure aïllats/es.

Els malalts/es i les seves famílies, viuen en situació de risc d’exclusió social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts/es per a poder fer una mínima activitat quotidiana i no estan capacitats/es per a poder treballar. I no només no tenen aquesta capacitat laboral, sinó que veuen com, sistemàticament, els hi són denegades les incapacitats laborals permanents que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides; pensions que els permetrien sobreviure.

Tot això els/les pot dur a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, abandonament, aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva situació.

Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal pronòstic. Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es comencessin a tractar a Catalunya, les malaltes i malalts de SSC es troben en situació de precarietat i d’exclusió sanitària i social.

Així, atès el que s’ha indicat anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. Crear i desenvolupar un programa de suport específic a les persones afectades de SSC de Vilassar de Mar, i les seves famílies, coordinadament amb la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el qual hi han d’intervenir els representats de les persones afectades i que ha de recollir:

1. Realització i actualització anual d’una diagnosi i cens de les persones afectades per SSC a Vilassar de Mar, objectivant quina és la seva situació i quines són les necessitats específiques.

2. Elaboració i actualització anual, a partir d’aquesta diagnosi i cens, d’un protocol d’actuació que contempli totes les mesures preventives necessàries davant de qualsevol intervenció a la via pública que pugui afectar directa o indirectament la salut de les persones afectades per SSC a Vilassar de Mar, a efectes d’evitar o minimitzar els efectes negatius d’aquestes intervencions. Establir un protocol de comunicació a les persones afectades i avís en premsa dels llocs i els dies dels treballs i consells preventius, amb una antelació mínima de 10 dies a la data prevista de l’actuació, llevat d’actuacions d’emergència.

3. Atès el risc de precarietat econòmica de les persones afectades per aquestes malalties, establir un protocol d’actuació dels tècnics/ques de Serveis Socials de l’ajuntament de Vilassar de Mar per a atendre a les persones afectades per SSC, que inclogui un catàleg d’ajudes econòmiques per a alimentació, elements de primera necessitat, subministraments domèstics i ajudes domiciliàries específiques adequades a les característiques especials del col·lectiu, en funció dels criteris de valoració dels serveis socials de l’ajuntament.

4. Estudi del protocol d’actuació del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Vilassar de Mar per a atendre a les persones afectades per SSC i coordinació amb el protocol municipal.

5. Protocol d’actuació en els casos de persones amb SSC, en especial amb SQM i/o EH, afectades per un desnonament o que es veuen obligades a marxar de casa seva per la impossibilitat de poder-hi viure. Treballar en la creació d’un parc habitatges socials blancs/verds (lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques).

6. En la mesura del possible, habilitar un espai blanc/verd a les dependències municipals (lliure de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques).

7. Reduir el màxim possible l’ús de pesticides en les actuacions municipals, en especial els que contenen Glifosats, i substituir-los per mètodes i tècniques de control biològic de plagues.

8. Formació dels i les professionals sanitàries del CAP de Vilassar de Mar, dels/les treballadors/es socials i dels/les educadors/es socials sobre les SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica.

9. Elaboració d’un protocol d’adaptació del lloc de treball per a les treballadores i els treballadors municipals afectats per SSC i mesures específiques de suport a aquestes durant els brots que pateixen, com ara: flexibilització d’horaris laborals, fomentar el teletreball, facilitar zones d’aparcament preferent.

SEGON. Establir abans del 30 de juny de 2016 un calendari de seguiment i compliment d’aquests acords i de les accions pràctiques que se’n deriven.

TERCER. Elaborar de forma conjunta amb la participació de tots els grups polítics municipals, les persones afectades o els seus representants i els tècnics dels serveis socials de l’Ajuntament, campanyes a nivell municipal d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya aquestes malalties. Treballar conjuntament amb la Conselleria de Salut del Govern de la Generalitat perquè s’elaborin campanyes de sensibilització també a nivell de Catalunya. Aquest grup de treball, que es podria integrar en el marc de la XIS, s’encarregaria també de fer el seguiment del compliment d’aquests acords.

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a que posin en pràctica un programa de suport específic per a totes les persones afectades per SSC, unes 250.00 persones a Catalunya.

CINQUÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a que reconeguin als afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i elaborin campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya a aquestes malalties.

SISÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya que reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les persones afectades, se’ls hi concedeixi les prestacions que corresponen a cada cas i s’emprenguin les accions i gestions necessàries per evitar la reducció que es produeix en l’import de les pensions de les persones afectades per SSC, pel fet de retirar la incapacitat laboral i tornar a concedir-la mesos després.

SETÈ. Traslladar aquest acord i la solidaritat de Vilassar de Mar amb els afectats/es per les Síndromes de Sensibilització Central a les associacions que els representen. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya l i al Govern d’Espanya.

 

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes