20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per eradicar l'ús del glifosat i altres herbícides tòxics a Vilassar de Mar. 

Presentada en el ple municipal del 21 d'abril de 2016

Resultat de la votació:

Aprovada unanimitat, amb 21 vots a favor.

 

Preàmbul

Nombroses administracions locals fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes adventícies (denominades “males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient.

El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al sòl, és molt soluble en l'aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar. El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns reproductius, augmenta la freqüència d’anomalies espermàtiques, i carcinogènesi.

A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el N-nitrós que, com altres compostos nitrogenats, és cancerigen. Quan es degrada el glifosat allibera formaldehid, compost també cancerigen.

Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83). No menys important és el paper que estan jugant aquest herbicides en la mort massiva d’abelles arreu del món.


El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) va manifestar en roda de premsa (Maig 2015) que sempre ha de prevaldre el “Principi de Precaució” (Art.191 del Tractat de funcionament de la UE, i a més forma part del acord MSF celebrat en la OMC), amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de les multinacionals. A més, indiquen que els més afectats pel glifosat poden ser les persones treballadores de Parcs i Jardins, els nens i nenes, les embarassades i les persones amb malalties, sobretot cròniques.


Legislació

La Directiva (2009/128/CE) marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són "La reducció dels riscos i els efectes de l'ús de els plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius com les alternatives de índole no química als plaguicides ", en el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que: "Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [...], en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres d'assistència sanitària".

Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc de actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics.

Aquest Reial Decret preveu que les disposicions “són o s’entenen sense perjudici que l’Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l’ús de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques.”

A més de les anteriors, el marc jurídic per a l'aplicació d’herbicides i plaguicides es completa amb les següents normes:
- Directiva Marc sobre l'Aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell)
- Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell)
- Directiva Hàbitat (Directiva 92/43/CEE del Consell)
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

Dins de la campanya municipal impulsada per Som lo que Sembrem i per les raons exposades es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- L’eradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides igualment tòxics, al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient en l’àmbit i competència municipal, ja sigui directament pel consistori o per les empreses que es contractin.

Segon.- L'ús d'herbicides, serà substituït per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient.

Tercer.- Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives.

Quart.- Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per entitats com per particulars, referents a l’aplicació del glifosat i d´altres herbicides. Tant la Constitució en el seu article 45, el Conveni d’Aarhus, així com algunes Directives europees, reconeixen el dret a la informació i a la participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental.

Cinquè.- Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, l'Ajuntament de Vilassar de Mar es dirigirà als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia.

Sisè.- Per qüestions de salut pública i per tal de evitar l’ús d'aquest tipus de productes perjudicials a jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal (com per exemple les vies de tren) es faran campanyes de conscienciació i jornades informatives dirigides als propietaris de jardins privats, als professionals viveristes i responsables d'altres administracions.

Setè.- Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Departament de Salut i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i a Som lo que Sembrem.

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes