vagafeminista_logo.jpg

BABORD, representat per Pau Arona Solé, Júlia Suriol Corbera, Yabel Pérez Moreno i Carles Soler Novàs, i el GOVERN DE VILASSAR DE MAR, representat per Damià del Clot i Trias 

Manifesten que han arribat a un acord pel pressupost de l’exercici 2018, pel qual el Grup Municipal de Babord s'abstindrà en la votació dels pressupostos, facilitant-ne la seva aprovació. Els punts de l'acord a dur a terme pel Govern Municipal es detallen a continuació:

SERVEIS MUNICIPALS

1. Elaboració de 2 informes de remunicipalització sobre els serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals (10.000€), i gestió de l’aigua (10.000€).

Indicador 1.1- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió de l’aigua abans del 31 de desembre de 2018.

Ind 1.2- L’estudi de la gestió de l’aigua haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.

Ind 1.3- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals abans del 31 de desembre de 2018.

Ind 1.4- L’estudi de la gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.

2. Implementació d’una metodologia de treball per fer el seguiment i control constant i continuat dels grans contractes externalitzats (recollida de brossa, neteja viària, manteniment i neteja d’equipaments), a través d’auditories i control del personal municipal.

Ind 2.1- Assignació d’un/a tècnic/a municipal específic per fer el control i seguiment a cada un dels quatre grans contractes (URBASER i SUVISA).

Ind 2.2- Publicació dels resultats d’aquest seguiment de manera semestral, una al Juliol i una al Desembre.

MOBILITAT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Començament del projecte de connexió del passeig marítim amb Premià de Mar, vinculat a la moció per a la naturalització i protecció de la platja de Ponent (Mar Xica).

Ind 3.1- El projecte ha de contemplar el respecte als espais naturals i el menor impacte de l’obra al medi dunar.

4. Redacció del projecte de les rampes que connecten el passeig marítim amb el poble, a l’alçada de l’estació de Rodalies i a la Plaça Pau Vila.

Ind 4.1- Realització dels informes tècnics necessaris (com per exemple, el projecte de construcció, l’avaluació de riscos…) per poder fer la consulta als òrgans corresponents.

Ind 4.2- Trametre la sol·licitud d’informe o consulta als òrgans corresponents, com per exemple, Costes i ADIF abans del 31 de desembre de 2018.

5. Elaboració del Pla director de bicicleta de Vilassar de Mar.

Ind 5.1- Realització de, com a mínim, 2 reunions de la taula de mobilitat (amb participació ampliada a població i entitats) pel treball del Pla Director de bicicleta abans de l'1 d'octubre.

Ind 5.2- Esborrany del Pla director de bicicleta abans del 31 de desembre de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Taula de Mobilitat.

6. Dinamització i continuació del Pla d’usos de la zona agrícola.

Ind 6.1- Presentació Estudi Diagnòstic al grup de treball abans del 15 de març de 2018.

Ind 6.2- Establir calendari de treball amb el sector agrícola amb les dates que proposi el grup de treball.

Ind 6.3- Esborrany modificació pla d’usos abans del 31 de desembre de 2018.

7. Elaboració d’un Pla alimentari municipal, aprofitant l’aprovació de la moció sobre l’adhesió de Vilassar de Mar al Pacte Alimentari de Milà.

Ind 7.1 - Formalitzar signatura Pacte Alimentari de Milà abans del 31 de març de 2018

Ind 7.2- Realitzar una reunió amb la tècnic responsable de la DIBA per informar de la intenció de tirar endavant aquest projecte i rebre informació sobre possible assessorament abans del 30 de maig de 2018.

Ind 7.3- Redacció dels Termes de Referència (continguts a treballar) per a l’elaboració d’un Pla Alimentari de Vilassar de Mar abans del 31 de juliol de 2018.

Ind 7.4- Recerca de recursos per elaborar Pla Alimentari de Vilassar de Mar al llarg de 2018.

8. Auditoria energètica de com a mínim 2 equipaments municipals, amb previsió per implementar accions d’estalvi energètic.

Ind 8.1- Realització de les obres de reforma d’un equipament municipal per aconseguir una millor eficiència energètica, d’acord amb els estudis previs ja realitzats dels quals disposi l’Ajuntament.

TEIXIT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I CULTURA

9. Compliment de la moció aprovada pel plenari municipal el passat 22 de desembre de 2016 “per a l'adjudicació de subvencions a les entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública” amb els acords actualitzats per aquest any 2018”.

Ind 9.1- Constitució d’una comissió pel treball d’unes bases de subvencions abans de l’1 de maig de 2018.

Ind 9.2- Realització d’un mínim de 3 reunions del grup de treball abans del 30 de setembre de 2018.

Ind 9.3- Realització d’una primera proposta d’esborrany de bases generals de subvencions, abans del 31 de desembre de 2018, on constin quantia màxima de subvencions segons sectors, criteris de valoració objectiva i subjectiva, requisits de participació i procés de sol·licitud i de justificació.

10. Creació d’un sistema de beques a infants i joves d’entitats d’educació en el lleure per tal que puguin accedir a totes les activitats dels agrupaments escolta.

Ind 10.1- Implementació del sistema (protocol de sol·licitud i d’adjudicació de les ajudes) de beques abans de l’1 d’octubre de 2018.

11. Pressupostos Participatius. Incrementar el percentatge del capítol d’inversions dedicat als pressupostos participatius respecte els exercicis anteriors.

Ind 11.1- Dotar de 150.000€ la part d’inversions dedicada als pressupostos participatius.

Ind 11.2- Realitzar el procés de votació amb la població abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.

Ind 11.3- Iniciar el procés de presentació de propostes obert a les entitats i població pels pressupostos participatius 2019 abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.           

12. Adquisició d’un projector per fer cinema a la sala Carrau i adequació de la sala per aquest tipus d’actes.

Ind 12.1- Instal·lació del sistema audiovisual (projector, pantalla, sistema d’àudio…) abans de l’1 de juny de 2018 pel correcte funcionament d’una oferta de cinema al poble.

HABITATGE

13. Pla d'habitatge. Elaboració de la diagnosi de forma participada incorporant la realització d’un inventari de pisos buits.

Ind 13.1- Constitució de la Taula d’Habitatge abans de l’1 de maig de 2018, la qual haurà de definir l’encàrrec de la diagnosi del Pla d’Habitatge.

Ind 13.2- Inici de l’expedient de contractació de la diagnosi abans de l’1 de juny de 2018.

Ind 13.3- Signatura del contracte de servei de la diagnosi del Pla d’Habitatge abans de l’1 de novembre de 2018, sempre que s'hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona.

14. Implementar una moratòria d’atorgament de llicències de pisos d’ús turístic fins que el Pla d’Habitatge finalitzi.

Ind 14.1- Implementació de la moratòria d’atorgament de llicències d’habitatges d’ús turístic abans de l’1 de Juny.

15. Disposar d’una partida destinada a lloguers per a respondre a situacions d’emergència.

IGUALTAT I GÈNERE

  • 16. Pla integral contra les violències sexuals.

  •  

  • Ind 16.1- Realització d'una reunió entre Babord i la Regidoria de Serveis Socials per abordar els termes de la seva implementació (presentació de la diagnosi, elaboració del pla de treball, etc).

17. Ruta d’urbanisme amb perspectiva d gènere.

Ind 17.1- Realització de la ruta per la Festa Major de 2018.

18. Elaboració d’una diagnosi sobre el pressupost municipal en perspectiva de gènere: xifres desagregades, percentatge destinat a polítiques d’igualtat, serveis d’atenció a les persones, etc.

Ind 18.1- Elaborar un estudi sobre distribució de llocs de treball segons sexe tant a nivell d’àrees funcionals, com a nivell d’escala de responsabilitats (detallats segons el sistema de places de funció pública: A1, A2, C1, C2, AP). Aquest estudi ha d’incloure la despesa de l’ajuntament destinada a homes i dones, la bretxa salarial i els horaris (incloure la variable parcialitat). I, per últim, recomanacions.

Ind 18.2- Publicació de l’estudi, amb la difusió corresponent per part dels mitjans de comunicació municipals, abans de l’1 de novembre de 2018.

19. Assessorament a les escoles per implementar plans d’igualtat entre nenes i nens, nois i noies dins el Pla de Convivència que cada centre educatiu ha d’elaborar.

Ind 19.1- Durant aquest curs escolar, avaluació de l’estat de la coeducació dins el Pla de Convivència a les escoles de Vilassar de Mar.

Ind 19.2- Oferir propostes de millora en aquest àmbit pel curs vinent, sempre que les escoles ho vulguin.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

20. Definir un percentatge del pressupost d’enguany a projectes de solidaritat superior a l’actual. Marcar-nos com objectiu a mig termini arribar al 0,7% del pressupost.

Ind 20.1- Increment de 5.000€ més al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

AUDITORIA SA MUNICIPAL

21. Establiment d’un calendari de presentació de l’auditoria de la SA Municipal amb dates concretes.

Ind 21.1- El dijous 15 de febrer de 2018 es presenta l’auditoria al Consell d’Administració de la SA municipal.

Ind 21.2- Donar compte del lliurament de l’auditoria a la Junta de la SA Municipal el mateix dia del Ple ordinari de març de 2018.

Ind 21.3- Debat polític sobre les conclusions de l’auditoria, amb la presència del col·lectiu Ronda, en un ple (ordinari o extraordinari) el mes d’abril de 2018.

Ind 21.4- Presentació pública de l’auditoria, en un acte d’audiència pública, al mes de maig de 2018.

Ind 21.5- L’auditoria haurà d’estar penjada al web, i accessible per a tota la població, a través de tots els mitjans de comunicació municipals (xarxes socials, ràdio i butlletí), com a mínim, 15 dies abans de l’audiència pública.

Per formalitzar el següent acord, signen:

Govern de Vilassar de Mar 

Damià del Clot i Trias

Babord

Pau Arona Solé

Yabel Pérez Moreno

Carles Soler Novàs

Júlia Suriol Corbera

 

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Babord davant els pressupostos participatius 2019. Participa-hi!

Ja es poden votar els pressuposts participatius de 2019. Hi ha una oferta de 8 serveis i 16 inversions (s'han de votar 3 i 3). Es pot votar pel mòbil, a la biblioteca (fins el 16 de març) o a l'Ajuntament (el dia 17 de 9h a 13h).
Aquesta és la 3ª edició dels pressupostos participatius a Vilassar de Mar, fruit de l'acord de 2016 entre Babord i el Govern Municipal. Des del Babord hem treballat perquè aquest procés tingui un component participatiu real i, tot i que pensem que encara hi ha molt de camp per recórrer.
Recordeu que també es vota unes propostes de noms de carrers (per eliminar noms de la dictadura franquista).
Continueu llegint ...

“Llibertat presos polítics”, la pancarta de la façana de l’Ajuntament

Cada mes, els grups municipals publiquen un escrit sobre un tema proposat. Al febrer, C's va triar: "És legal que entitats privades ocupin amb una pancarta la façana de l'Ajuntament?". Babord ha publicat l'article «Llibertat presos polítics», la pancarta de la façana de l’Ajuntament on defensem que "l’espai públic no ha de ser neutral, sinó plural. S’hi han de poder expressar totes les sensibilitats, dins d’un marc de respecte i convivència". "La lliure expressió d’una reivindicació política s’ha pogut expressar sempre als balcons dels ajuntaments [...] (igual que va succeir amb el No a al guerra o amb el Nunca Mais)". Per tant "davant les injustícies, ni callarem, ni ens faran callar". Podeu llegir els texts dels altres grups (febrer 2019) a la web de l'Ajuntament.

Continueu llegint ...

Babord votem no als pressuposts municipals pel 2019

Babord va votar NO als pressuposts municipals pel 2019 en el ple municipal del passat 11 de febrer. Vam votar NO perquè pensem que aquests pressuposts no inclouen les propostes transformadores que el poble necessita. A més, no tenim confiança en el govern d'ERC-GentxVdM ja que han incomplert una gran part dels acords dels pressuposts de l'any passat.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes