llibertat_presos.jpg

BABORD, representat per Pau Arona Solé, Júlia Suriol Corbera, Yabel Pérez Moreno i Carles Soler Novàs, i el GOVERN DE VILASSAR DE MAR, representat per Damià del Clot i Trias 

Manifesten que han arribat a un acord pel pressupost de l’exercici 2018, pel qual el Grup Municipal de Babord s'abstindrà en la votació dels pressupostos, facilitant-ne la seva aprovació. Els punts de l'acord a dur a terme pel Govern Municipal es detallen a continuació:

SERVEIS MUNICIPALS

1. Elaboració de 2 informes de remunicipalització sobre els serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals (10.000€), i gestió de l’aigua (10.000€).

Indicador 1.1- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió de l’aigua abans del 31 de desembre de 2018.

Ind 1.2- L’estudi de la gestió de l’aigua haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.

Ind 1.3- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals abans del 31 de desembre de 2018.

Ind 1.4- L’estudi de la gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.

2. Implementació d’una metodologia de treball per fer el seguiment i control constant i continuat dels grans contractes externalitzats (recollida de brossa, neteja viària, manteniment i neteja d’equipaments), a través d’auditories i control del personal municipal.

Ind 2.1- Assignació d’un/a tècnic/a municipal específic per fer el control i seguiment a cada un dels quatre grans contractes (URBASER i SUVISA).

Ind 2.2- Publicació dels resultats d’aquest seguiment de manera semestral, una al Juliol i una al Desembre.

MOBILITAT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Començament del projecte de connexió del passeig marítim amb Premià de Mar, vinculat a la moció per a la naturalització i protecció de la platja de Ponent (Mar Xica).

Ind 3.1- El projecte ha de contemplar el respecte als espais naturals i el menor impacte de l’obra al medi dunar.

4. Redacció del projecte de les rampes que connecten el passeig marítim amb el poble, a l’alçada de l’estació de Rodalies i a la Plaça Pau Vila.

Ind 4.1- Realització dels informes tècnics necessaris (com per exemple, el projecte de construcció, l’avaluació de riscos…) per poder fer la consulta als òrgans corresponents.

Ind 4.2- Trametre la sol·licitud d’informe o consulta als òrgans corresponents, com per exemple, Costes i ADIF abans del 31 de desembre de 2018.

5. Elaboració del Pla director de bicicleta de Vilassar de Mar.

Ind 5.1- Realització de, com a mínim, 2 reunions de la taula de mobilitat (amb participació ampliada a població i entitats) pel treball del Pla Director de bicicleta abans de l'1 d'octubre.

Ind 5.2- Esborrany del Pla director de bicicleta abans del 31 de desembre de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Taula de Mobilitat.

6. Dinamització i continuació del Pla d’usos de la zona agrícola.

Ind 6.1- Presentació Estudi Diagnòstic al grup de treball abans del 15 de març de 2018.

Ind 6.2- Establir calendari de treball amb el sector agrícola amb les dates que proposi el grup de treball.

Ind 6.3- Esborrany modificació pla d’usos abans del 31 de desembre de 2018.

7. Elaboració d’un Pla alimentari municipal, aprofitant l’aprovació de la moció sobre l’adhesió de Vilassar de Mar al Pacte Alimentari de Milà.

Ind 7.1 - Formalitzar signatura Pacte Alimentari de Milà abans del 31 de març de 2018

Ind 7.2- Realitzar una reunió amb la tècnic responsable de la DIBA per informar de la intenció de tirar endavant aquest projecte i rebre informació sobre possible assessorament abans del 30 de maig de 2018.

Ind 7.3- Redacció dels Termes de Referència (continguts a treballar) per a l’elaboració d’un Pla Alimentari de Vilassar de Mar abans del 31 de juliol de 2018.

Ind 7.4- Recerca de recursos per elaborar Pla Alimentari de Vilassar de Mar al llarg de 2018.

8. Auditoria energètica de com a mínim 2 equipaments municipals, amb previsió per implementar accions d’estalvi energètic.

Ind 8.1- Realització de les obres de reforma d’un equipament municipal per aconseguir una millor eficiència energètica, d’acord amb els estudis previs ja realitzats dels quals disposi l’Ajuntament.

TEIXIT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I CULTURA

9. Compliment de la moció aprovada pel plenari municipal el passat 22 de desembre de 2016 “per a l'adjudicació de subvencions a les entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública” amb els acords actualitzats per aquest any 2018”.

Ind 9.1- Constitució d’una comissió pel treball d’unes bases de subvencions abans de l’1 de maig de 2018.

Ind 9.2- Realització d’un mínim de 3 reunions del grup de treball abans del 30 de setembre de 2018.

Ind 9.3- Realització d’una primera proposta d’esborrany de bases generals de subvencions, abans del 31 de desembre de 2018, on constin quantia màxima de subvencions segons sectors, criteris de valoració objectiva i subjectiva, requisits de participació i procés de sol·licitud i de justificació.

10. Creació d’un sistema de beques a infants i joves d’entitats d’educació en el lleure per tal que puguin accedir a totes les activitats dels agrupaments escolta.

Ind 10.1- Implementació del sistema (protocol de sol·licitud i d’adjudicació de les ajudes) de beques abans de l’1 d’octubre de 2018.

11. Pressupostos Participatius. Incrementar el percentatge del capítol d’inversions dedicat als pressupostos participatius respecte els exercicis anteriors.

Ind 11.1- Dotar de 150.000€ la part d’inversions dedicada als pressupostos participatius.

Ind 11.2- Realitzar el procés de votació amb la població abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.

Ind 11.3- Iniciar el procés de presentació de propostes obert a les entitats i població pels pressupostos participatius 2019 abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.           

12. Adquisició d’un projector per fer cinema a la sala Carrau i adequació de la sala per aquest tipus d’actes.

Ind 12.1- Instal·lació del sistema audiovisual (projector, pantalla, sistema d’àudio…) abans de l’1 de juny de 2018 pel correcte funcionament d’una oferta de cinema al poble.

HABITATGE

13. Pla d'habitatge. Elaboració de la diagnosi de forma participada incorporant la realització d’un inventari de pisos buits.

Ind 13.1- Constitució de la Taula d’Habitatge abans de l’1 de maig de 2018, la qual haurà de definir l’encàrrec de la diagnosi del Pla d’Habitatge.

Ind 13.2- Inici de l’expedient de contractació de la diagnosi abans de l’1 de juny de 2018.

Ind 13.3- Signatura del contracte de servei de la diagnosi del Pla d’Habitatge abans de l’1 de novembre de 2018, sempre que s'hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona.

14. Implementar una moratòria d’atorgament de llicències de pisos d’ús turístic fins que el Pla d’Habitatge finalitzi.

Ind 14.1- Implementació de la moratòria d’atorgament de llicències d’habitatges d’ús turístic abans de l’1 de Juny.

15. Disposar d’una partida destinada a lloguers per a respondre a situacions d’emergència.

IGUALTAT I GÈNERE

  • 16. Pla integral contra les violències sexuals.

  •  

  • Ind 16.1- Realització d'una reunió entre Babord i la Regidoria de Serveis Socials per abordar els termes de la seva implementació (presentació de la diagnosi, elaboració del pla de treball, etc).

17. Ruta d’urbanisme amb perspectiva d gènere.

Ind 17.1- Realització de la ruta per la Festa Major de 2018.

18. Elaboració d’una diagnosi sobre el pressupost municipal en perspectiva de gènere: xifres desagregades, percentatge destinat a polítiques d’igualtat, serveis d’atenció a les persones, etc.

Ind 18.1- Elaborar un estudi sobre distribució de llocs de treball segons sexe tant a nivell d’àrees funcionals, com a nivell d’escala de responsabilitats (detallats segons el sistema de places de funció pública: A1, A2, C1, C2, AP). Aquest estudi ha d’incloure la despesa de l’ajuntament destinada a homes i dones, la bretxa salarial i els horaris (incloure la variable parcialitat). I, per últim, recomanacions.

Ind 18.2- Publicació de l’estudi, amb la difusió corresponent per part dels mitjans de comunicació municipals, abans de l’1 de novembre de 2018.

19. Assessorament a les escoles per implementar plans d’igualtat entre nenes i nens, nois i noies dins el Pla de Convivència que cada centre educatiu ha d’elaborar.

Ind 19.1- Durant aquest curs escolar, avaluació de l’estat de la coeducació dins el Pla de Convivència a les escoles de Vilassar de Mar.

Ind 19.2- Oferir propostes de millora en aquest àmbit pel curs vinent, sempre que les escoles ho vulguin.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

20. Definir un percentatge del pressupost d’enguany a projectes de solidaritat superior a l’actual. Marcar-nos com objectiu a mig termini arribar al 0,7% del pressupost.

Ind 20.1- Increment de 5.000€ més al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

AUDITORIA SA MUNICIPAL

21. Establiment d’un calendari de presentació de l’auditoria de la SA Municipal amb dates concretes.

Ind 21.1- El dijous 15 de febrer de 2018 es presenta l’auditoria al Consell d’Administració de la SA municipal.

Ind 21.2- Donar compte del lliurament de l’auditoria a la Junta de la SA Municipal el mateix dia del Ple ordinari de març de 2018.

Ind 21.3- Debat polític sobre les conclusions de l’auditoria, amb la presència del col·lectiu Ronda, en un ple (ordinari o extraordinari) el mes d’abril de 2018.

Ind 21.4- Presentació pública de l’auditoria, en un acte d’audiència pública, al mes de maig de 2018.

Ind 21.5- L’auditoria haurà d’estar penjada al web, i accessible per a tota la població, a través de tots els mitjans de comunicació municipals (xarxes socials, ràdio i butlletí), com a mínim, 15 dies abans de l’audiència pública.

Per formalitzar el següent acord, signen:

Govern de Vilassar de Mar 

Damià del Clot i Trias

Babord

Pau Arona Solé

Yabel Pérez Moreno

Carles Soler Novàs

Júlia Suriol Corbera

 

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre el Grup Municipal de Babord presenta una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar

Read more

Sobre el "butlletí especial: anàlisi i situació del deute municipal"

El passat Novembre l’Ajuntament de Vilassar de Mar va publicar un butlletí municipal especial sota el títol Anàlisi i situació del deute municipal. De nou, i seguint dinàmiques d’anteriors governs, veiem que s’utilitza un mitjà de comunicació públic per difondre els èxits del govern municipal i sense cap mena de crítica al respecte. És a dir, una eina de propaganda dels partits que integren el govern però amb diners municipals. Esperem que això no sigui una mostra de l’estratègia de l’actual govern per a la campanya electoral del mes de maig. Quants butlletins especials més té previst el govern?

Estem d’acord que es parli del deute municipal, que s’informi de la gestió que s’ha fet i que es doni informació transparent i clara sobre la situació del fons municipals. Ara bé, no compartim la manera com es dóna la informació. Una informació sesgada i amb la qual se’n fa un ús interessat dels resultats obtinguts. Entre d’altres temes, s’obvia que encara hi ha deutes per resoldre, no s’informen ni es recorden els resultats de l’auditoria, ni tampoc es diu res de la complexa situació de Can Vives i on s’oculta la realitat en la qual es troba. Cap menció als resultats aconseguits gràcies als acords signats amb Babord i cap espai on es doni la visió crítica de la resta dels grups municipals que formen el consistori.

Voleu continuar així?

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d’ésser humà reconegut en les legislacions d’arreu del món així com en la Declaració Universal dels Drets Humans. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat diu: “tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals han de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos”. El nostre marc legal determina també que els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i han de regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir-ne l’especulació.

Malauradament, la realitat social es manifesta ben allunyada de les declaracions institucionals i en els darrers anys l’augment dels preus, especialment dels lloguers, ha superat amb escreix el creixement dels salaris, fet que ha fet augmentar les dificultats per accedir a un habitatge.

Patim diàriament la mercantilització del dret a l'habitatge, el que vol dir a la pràctica: la mercantilització de les viles i ciutats. És evident que a les zones urbanes del nostre país, sobre tot les poblacions properes a Barcelona, vivim una situació d'excepció que requereix d’amplis acords entre agents polítics i socials per assegurar el dret a l'habitatge de totes, posant al centre d'atenció la funció social de l'habitatge. Garantint d’aquesta manera el dret a la ciutat.

L’aposta pel dret a la ciutat (aplicable plenament al nostre poble) és, fonamentalment, una proposta que té com a finalitat que la protagonista principal del poble o ciutat torni a ser la població que viu, gaudeix i sovint pateix el poble o ciutat que ella mateixa ha creat i construït.

Perquè intervenir-hi des de l’ajuntament?

Presentem aquesta proposta perquè pensem que l'habitatge públic constitueix una de les principals garanties pel benestar social. Un mercat de l'habitatge regulat constitueix una garantia per la població atès que la protegeix de les fluctuacions del mercat immobiliari. La provisió d'habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal en el qual les administracions han d'intervenir directament i de manera coordinada. El dret a l'habitatge s'ha d'estructurar a partir de principis de diversitat social i habitacional; s'han d'utilitzar els mecanismes que tenim a l'abast per posar fi a l’actual situació que causa segregació i augmenta les desigualtats socials.

A Vilassar de Mar tenim una greu situació pel que fa l’habitatge i és urgent posar-hi remei. Cal, promoure i garantir l’accés a l’habitatge digne per a totes les persones per tal que ningú hagi de veure’s obligat a marxar del poble pel preu de l’habitatge i com a mesura per fer front a processos d’exclusió social.

En aquesta legislatura, el plenari municipal ja ha abordat aquest tema en dues ocasions:

  • El mes de febrer d’aquest any 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble que, tot i ser aprovada pel plenari municipal, no es va implementar fins al 17 de juliol, 5 mesos després. Les dades parlen per si soles: Si al febrer hi havia 114 llicències atorgades a habitatges d’ús turístic (HUT) a Vilassar de Mar, actualment n’hi ha 168. Fet que posa de relleu la necessitat d’aturar aquesta transferència d’habitatge del mercat de lloguer a l’ús turístic, fins que no hi hagi una estratègia municipal per atacar l’emergència habitacional.
  • El passat mes de juny Babord va presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar, debatre i acordar les polítiques públiques d’habitatge. Entre d’altres, es proposava la redacció d’un Pla Local d’Habitatge com a eina bàsica de planificació. Malauradament la proposta no va prosperar.

Aquesta moció surt per iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge: Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH de Barcelona), la Federació d’associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC.

Des de Babord compartim aquesta indignació per la situació en la que ens trobem, per això hem decidit portar la seva proposta al nostre poble.

Als països i ciutats més avançats en matèria d’habitatge disposen d’un 15% o inclús d’un 20% d'habitatge públic sobre el total del parc d’habitatge. Fent càlculs ràpids, segons l’IDESCAT a Vilassar de Mar hi ha gairebé 10.000 habitatges, el 15% representaria uns 1.500 habitatges de propietat pública. En canvi, la realitat és ben diferent i al nostre poble la xifra és molt minsa, i no arriba a la centena. La diferència és molt gran i és molt difícil arribar a aquests objectius a curt termini. Això no vol dir que haguem de desistir, ans el contrari cal treballar ben fort per revertir la situació actual i incrementar a bon ritme el parc públic d’habitatge per poder implementar polítiques actives d’habitatge social.

El marc legal vigent (però no aplicat a Catalunya) coincideix amb la tendència que marca l'anterior objectiu, a través del principi de solidaritat urbana recollit en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Aquest principi, recollit a l'article 73 de la norma, estableix que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca (és a dir, municipis com Vilassar de Mar) han de disposar en el termini de 20 anys (abans de 2028 a l’aprovar-se la llei el 2007), d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del parc principal mitjançant nova construcció, rehabilitació o mobilització. Una de les eines per fer efectiu aquest objectiu és la que contempla l'article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 17 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge on es preveu que el mecanisme per a dur a terme aquesta regulació són els plans urbanístics, en els que ja es contempla l'obligació de destinar el 20% com a mínim del sostre qualificat per a l'ús residencial de nova implantació a habitatge amb protecció oficial.

D’acord amb això a Vilassar de Mar hi hauria d’haver com a mínim 1.500 habitatges protegits abans del 2028. Ha de ser una aposta del municipi prioritzar que la major part d’aquest habitatge protegit sigui de titularitat pública i/o d’entitats socials ja que l’habitatge en mans públiques ens dona la capacitat per portar polítiques d'habitatge i reaccionar amb celeritat davant situacions d'emergència. Per arribar a aquest objectiu és imprescindible augmentar el 20% que determina la llei d’urbanisme. Cal activar la co-responsabilitat del sector privat en l'assoliment d'aquesta fita.

Tenint en compte les particularitats urbanístiques del nostre poble, amb una zona agrícola a preservar i amb una trama urbana consolidada gairebé sense solars edificables, no és possible l’estratègia més directa que seria construcció de noves promocions d'habitatge protegit en zones urbanes per desenvolupar. Es proposa, doncs, alternatives que permetin augmentar el parc d’habitatge social a través de les següents actuacions:

  1. Establir reserves de sostre edificable per habitatge social en actuacions de rehabilitació integral d'edificis o de noves construccions.
  • Determinar per norma que les noves promocions d'habitatge (ja siguin de gran reforma, com obra nova) han de tenir un percentatge suficient d’habitatge social per a poder apropar-nos a l'objectiu. Es proposa que aquest percentatge sigui el 30% dels habitatges de la promoció. 
  • Buscar estratègies perquè la gestió d’aquests nous habitatges socials estigui en mans públiques o d’entitats socials.
  1. La declaració d'àrea de tanteig i retracte, d’acord amb l’article 15 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
  • Com a mesura perquè l'ajuntament pugui adquirir (al mateix preu de venda) habitatges de propietat privada i, així, aconseguir ampliar el parc d'habitatge en mans públiques.

Per tot això, el Grup Municipal de Babord proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a que tot nou edifici d'immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social.

Segon.- Instar al Govern de Vilassar de Mar a establir les vies necessàries perquè l'Ajuntament, així com entitats socials del Tercer Sector, puguin tenir la tinença i la gestió de la major part d’aquest habitatge protegit.

Tercer.- Instar al Govern de Vilassar de Mar a declarar el nostre municipi àrea subjecte als drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, és a dir, que davant qualsevol oferta de compra-venda d’actius immobiliaris, les parts estiguin obligades a comunicar-la a l'Ajuntament, perquè el Consistori pugui igualar l'oferta i adquirir preferentment l'immoble, o en cas que s'hagi produït sense la pertinent comunicació, es pugui retrotreure-la i adquirir la finca pel preu estipulat. D’acord amb l’article 15 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Quart.- Notificar l’adopció d’aquests acords a la població del municipi a través del butlletí municipal, a les entitats i associacions veïnals del poble, a les entitats promotores d’aquesta iniciativa: Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH de Barcelona), la Federació d’associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC. Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

 

Grup Municipal de Babord A Vilassar de Mar, 16 d’octubre de 2018

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes