14_abril.jpg

Babord va abstenir-se en la votació dels pressuposts municipals pel 2018 fruit d'un acord signat amb l'alcalde pel qual el govern municipal es compromet a dur a terme 21 actuacions proposades per Babord.

En la taula següent podeu fer un seguiment dels compromisos del govern municipal i el seu grau d'acompliment (columna de la dreta). Funciona com un semàfor: verd si ja s'ha acomplit l'objectiu, carabassa si n'està pendent i roig si no s'ha assolit. Els compromisos estan agrupats en 7 apartats: serveis municipals, mobilitat/territori/sostenibilitat, teixit social/participació/cultura, habitatge, igualtat/gènere, solidaritat/cooperació i auditoria de la SA municipal.

Les 21 accions acordades i 42 indicadors per al seguiment

taula actualitzada el 30 de març de 2018

Serveis municipals

1. Elaboració de 2 informes de re-municipalització sobre els serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals (10.000 €), i gestió de l’aigua (10.000 €).

Termini /

Data límit

 
   Indicador 1.1- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió de l’aigua abans del 31 de desembre de 2018. 31/12/2018 pendent
  Indicador 1.2- L’estudi de la gestió de l’aigua haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.    
  Indicador 1.3- Publicació de les conclusions de l’informe sobre les diferents opcions de gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals abans del 31 de desembre de 2018. 31/12/2018  
  Indicador 1.4- L’estudi de la gestió dels serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals haurà d’analitzar, com a mínim, un model de gestió pública, i un de mixt.    

2. Implementació d’una metodologia de treball per fer el seguiment i control constant i continuat dels grans contractes externalitzats (recollida de brossa, neteja viària, manteniment i neteja d’equipaments), a través d’auditories i control del personal municipal.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 2.1- Assignació d’un/a tècnic/a municipal específic per fer el control i seguiment a cada un dels quatre grans contractes (URBASER i SUVISA).   pendent 
  Indicador 2.2- Publicació dels resultats d’aquest seguiment de manera semestral, una al Juliol i una al Desembre. --/07/2018  
    --/12/2018  

Mobilitat, territori i sostenibilitat

3. Començament del projecte de connexió del passeig marítim amb Premià de Mar, vinculat a la moció per a la naturalització i protecció de la platja de Ponent (Mar Xica).

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 3.1- El projecte ha de contemplar el respecte als espais naturals i el menor impacte de l’obra al medi dunar.   pendent 

4. Redacció del projecte de les rampes que connecten el passeig marítim amb el poble, a l’alçada de l’estació de Rodalies i a la Plaça Pau Vila.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 4.1- Realització dels informes tècnics necessaris (com per exemple, el projecte de construcció, l’avaluació de riscos…) per poder fer la consulta als òrgans corresponents.    pendent
  Indicador 4.2- Trametre la sol·licitud d’informe o consulta als òrgans corresponents, com per exemple, Costes i ADIF abans del 31 de desembre de 2018. 31/12/2018  

5. Elaboració del Pla director de bicicleta de Vilassar de Mar. 

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 5.1- Realització de, com a mínim, 2 reunions de la taula de mobilitat (amb participació ampliada a població i entitats) pel treball del Pla Director de bicicleta abans de l'1 d'octubre. 01/10/2018  pendent
 

Indicador 5.2- Esborrany del Pla director de bicicleta abans del 31 de desembre de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Taula de Mobilitat.

31/12/2018  

6. Dinamització i continuació del Pla d’usos de la zona agrícola.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 6.1- Presentació Estudi Diagnòstic al grup de treball abans del 15 de març de 2018. 15/03/2018  Unió de Pagesos ha fet esmenes. Pendent de completar l'estudi.
  Indicador 6.2- Establir calendari de treball amb el sector agrícola amb les dates que proposi el grup de treball.      (depen del punt anterior)
  Indicador 6.3- Esborrany modificació pla d’usos abans del 31 de desembre de 2018.  31/12/2018  

 7. Elaboració d’un Pla alimentari municipal, aprofitant l’aprovació de la moció sobre l’adhesió de Vilassar de Mar al Pacte Alimentari de Milà. 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 7.1 - Formalitzar signatura Pacte Alimentari de Milà abans del 31 de març de 2018  31/03/2018  pendent
   Indicador 7.2- Realitzar una reunió amb la tècnic responsable de la Diputació (DIBA) per informar de la intenció de tirar endavant aquest projecte i rebre informació sobre possible assessorament abans del 30 de maig de 2018.  30/05/2018  
   Indicador 7.3- Redacció dels Termes de Referència (continguts a treballar) per a l’elaboració d’un Pla Alimentari de Vilassar de Mar abans del 31 de juliol de 2018.  31/07/2018  
   Indicador 7.4- Recerca de recursos per elaborar Pla Alimentari de Vilassar de Mar al llarg de 2018.  31/12/2018  

8. Auditoria energètica de com a mínim 2 equipaments municipals, amb previsió per implementar accions d’estalvi energètic.

 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 8.1- Realització de les obres de reforma d’un equipament municipal per aconseguir una millor eficiència energètica, d’acord amb els estudis previs ja realitzats dels quals disposi l’Ajuntament.   pendent 

 Teixit social, participació i cultura

 9. Compliment de la moció aprovada pel plenari municipal el passat 22 de desembre de 2016 “per a l'adjudicació de subvencions a les entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública” amb els acords actualitzats per aquest any 2018”.

 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 9.1- Constitució d’una comissió pel treball d’unes bases de subvencions abans de l’1 de maig de 2018.  01/05/2018  pendent
   Indicador 9.2- Realització d’un mínim de 3 reunions del grup de treball abans del 30 de setembre de 2018.  30/09/2018  

 10. Creació d’un sistema de beques a infants i joves d’entitats d’educació en el lleure per tal que puguin accedir a totes les activitats dels agrupaments escolta. 

 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 10.1- Implementació del sistema (protocol de sol·licitud i d’adjudicació de les ajudes) de beques abans de l’1 d’octubre de 2018.  01/10/2018  pendent

 11. Pressupostos Participatius. Incrementar el percentatge del capítol d’inversions dedicat als pressupostos participatius respecte els exercicis anteriors.

 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 11.1- Dotar de 150.000€ la part d’inversions dedicada als pressupostos participatius.    pendent
   Indicador 11.2- Realitzar el procés de votació amb la població abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.  01/07/2018  
   Indicador 11.3- Iniciar el procés de presentació de propostes obert a les entitats i població pels pressupostos participatius 2019 abans de l’1 de juliol de 2018, sens perjudici del que pugui establir la Comissió Municipal de Pressupostos Participatius.       01/07/2018  

 12. Adquisició d’un projector per fer cinema a la sala Carrau i adequació de la sala per aquest tipus d’actes.


Termini /

Data límit

 
   Indicador 12.1- Instal·lació del sistema audiovisual (projector, pantalla, sistema d’àudio…) abans de l’1 de juny de 2018 pel correcte funcionament d’una oferta de cinema al poble. 01/06/2018  pendent

 Habitatge

 13. Pla d'habitatge. Elaboració de la diagnosi de forma participada incorporant la realització d’un inventari de pisos buits. 

 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 13.1- Constitució de la Taula d’Habitatge abans de l’1 de maig de 2018, la qual haurà de definir l’encàrrec de la diagnosi del Pla d’Habitatge.  01/05/2018 pendent 
   Indicador 13.2- Inici de l’expedient de contractació de la diagnosi abans de l’1 de juny de 2018.  01/06/2018  
  Indicador 13.3- Signatura del contracte de servei de la diagnosi del Pla d’Habitatge abans de l’1 de novembre de 2018, sempre que s'hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona.   01/11/2018  

 14. Implementar una moratòria d’atorgament de llicències de pisos d’ús turístic fins que el Pla d’Habitatge finalitzi. 

Termini /

Data límit

 
   Indicador 14.1- Implementació de la moratòria d’atorgament de llicències d’habitatges d’ús turístic abans de l’1 de Juny.  01/06/2018  pendent

15. Disposar d’una partida destinada a lloguers per a respondre a situacions d’emergència.

Termini /

Data límit

 
      pendent

Igualtat i gènere

16. Pla integral contra les violències sexuals.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 16.1- Realització d'una reunió entre Babord i la Regidoria de Serveis Socials per abordar els termes de la seva implementació (presentació de la diagnosi, elaboració del pla de treball, etc).   pendent

17. Ruta d’urbanisme amb perspectiva de gènere.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 17.1- Realització de la ruta per la Festa Major de 2018. --/06/2018 pendent

18. Elaboració d’una diagnosi sobre el pressupost municipal en perspectiva de gènere: xifres desagregades, percentatge destinat a polítiques d’igualtat, serveis d’atenció a les persones, etc.

Termini /

Data límit

 
  Indicador 18.1- Elaborar un estudi sobre distribució de llocs de treball segons sexe tant a nivell d’àrees funcionals, com a nivell d’escala de responsabilitats (detallats segons el sistema de places de funció pública: A1, A2, C1, C2, AP). Aquest estudi ha d’incloure la despesa de l’ajuntament destinada a homes i dones, la bretxa salarial i els horaris (incloure la variable parcialitat). I, per últim, recomanacions.   pendent
  Indicador 18.2- Publicació de l’estudi, amb la difusió corresponent per part dels mitjans de comunicació municipals, abans de l’1 de novembre de 2018. 01/11/2018  

 

19. Assessorament a les escoles per implementar plans d’igualtat entre nenes i nens, nois i noies dins el Pla de Convivència que cada centre educatiu ha d’elaborar.

Termini /

Data límit

 
  Indicador 19.1- Durant aquest curs escolar, avaluació de l’estat de la coeducació dins el Pla de Convivència a les escoles de Vilassar de Mar.    pendent
  Indicador 19.2- Oferir propostes de millora en aquest àmbit pel curs vinent, sempre que les escoles ho vulguin. --/09/2018  

Solidaritat i cooperació

20. Definir un percentatge del pressupost d’enguany a projectes de solidaritat superior a l’actual. Marcar-nos com objectiu a mig termini arribar al 0,7% del pressupost.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 20.1- Increment de 5.000€ més al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.    pendent

Auditoria Societat Municipal (SA)

21. Establiment d’un calendari de presentació de l’auditoria de la SA Municipal amb dates concretes.

 

Termini /

Data límit

 
  Indicador 21.1- El dijous 15 de febrer de 2018 es presenta l’auditoria al Consell d’Administració de la SA municipal. 15/02/2018 en el consell de 15/02/2018
  Indicador 21.2- Donar compte del lliurament de l’auditoria a la Junta de la SA Municipal el mateix dia del Ple ordinari de març de 2018. 15/03/2018 en la Junta Extraordinària de 19/04/18
  Indicador 21.3- Debat polític sobre les conclusions de l’auditoria, amb la presència del col·lectiu Ronda, en un ple (ordinari o extraordinari) el mes d’abril de 2018. --/04/2018  pendent
  Indicador 21.4- Presentació pública de l’auditoria, en un acte d’audiència pública, al mes de maig de 2018. --/05/2018  
  Indicador 21.5- L’auditoria haurà d’estar penjada al web, i accessible per a tota la població, a través de tots els mitjans de comunicació municipals (xarxes socials, ràdio i butlletí), com a mínim, 15 dies abans de l’audiència pública. --/05/2018  

 

Actualitzat 30/03/2018

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Rutes amb perspectiva de gènere

El dijous 10 de maig a les 18 h a la Plaça de l'Ajuntament està programada l'activitat "Creem Recorregut en perspectiva de gènere". Era una activitat reclamada per la  comissió de Justícia de Gènere de Babord que va ser inclosa en l'acord de pressuposts municipals 2018 (punt 17 de l'acord).

Continueu llegint ...

Cicle de xerrades de Babord: guanyem sobiranies

Babord inicia un cicle de xerrades i debat sobre sobirania alimentària, econòmica, financera, feminista... El cicle porta per títol "Guanyem sobiranies: construïm república des dels municipis". El primer acte es farà el dijous 3 de maig a les 19h a la Sala Galbany sota el títol "Com defensem la sobirania alimentària?" i comptarà amb la participació de Nani Moré (Menjadors Ecològics), Yago Calbet (dinamitzador agroalimentari) i Pep Riera (pagès i activista sindical).

Continua llegint ...

10 punts destacats de l'auditoria de la SA municipal

Després d'analitzar l'informe de l'auditoria de la SA municipal, des de Babord volem destacar 10 punts referents a l'endeutament, irregularitats en les contractacions, honoraris...

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes