20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Després d'analitzar l'informe de l'auditoria de la SA municipal, des de Babord volem destacar els 10 punts que considerem més rellevants. Al final de cada aspecte podeu trobar l'enllaç a l'informe de l'auditoria on es detalla la informació destacada. Podeu consultar l'informe sencer de l'auditoria en aquest enllaç. També podeu veure un resum en les conclusions de l'auditoria.

  1. S’assenyalen irregularitats recurrents en tots els projectes.

   Manca d’acords formals d’encomana de gestió, d’informes sobre la necessitat i la idoneïtat dels contractes, i vulneració del principi de publicitat en els concursos (no publicació en el DOUE ni notificació als candidats de les licitacions i de les adjudicacions).

   ·   → → §  [més informació a les conclusions de tots els projectes, dins les Causes de nul·litat de ple dret (irregularitats no prescrites) (Mercat i Can Bisa, pàgina 268 i següents; can Vives, p. 272; aparcament de Vicenc Casanovas, p. 273; Les Pinedes, p. 275; naus dels Garrofers, 276)]
  2. El procés de licitació de Can Vives.

   El 12 de març de 2010 es declara deserta la 1a licitació del projecte, rebutjant una oferta d’1 milio €. S’obre una nova licitació a través d’un procediment negociat sense publicitat. Al cap de 4 dies s’atorga el projecte a Star Law, per 1M€, el mateix preu que la 1a oferta. Segons l’auditoria aquesta contractació no té en compte la solvència econòmica i tècnica de l’empresa. Curiosament l’oferta de Star Law es presenta el 5 de març, 7 dies abans que el 1r concurs quedés desert.
    
   ·   → → § 
   [més informació a la conclusió 3.1.1.3 CAN VIVES (pàgina 265) i en les pàgines 198-202 i l'apartat 2.3.1 Projecte Can Vives. Introducció (p. 186 i següents)]
  3. Pròrrogues de Can Vives.

   Malgrat que el contracte de la SA amb Star Law establia la finalització en 3 anys i no contemplava cap pròrroga possible, el govern va concedir dues pròrrogues. A hores d’ara el projecte encara no s’ha construït i la propietat dels terrenys ha demandat l’Ajuntament per 4 milions € per incompliment de contracte.

   ·→ → §  [més informació en l'apartat 2.3.2.1.7 Respecte dels efectes i del compliment del contracte (p. 202-204)]
  4. Informes de viabilitat del projecte del Mercat molt optimistes i sense tenir en compte la situació de crisi.

   No es contemplen despeses per valor de 8,6 milions € (interessos dels crèdits, mercat provisional, conveni amb els paradistes) i es preveuen ingressos molt superiors als obtinguts finalment.

   ·  → → §  [més informació a la conclusió 3.1.1.1 MERCAT (p. 262-263)  i en l'apartat 2.1.2.2 Anàlisi comparatiu de despeses i ingressos (p. 108 i següents)]
  5. Endeutament.

   El projecte del Mercat requereix un major endeutament que el previst en els informes de viabilitat. Aquest endeutament, amb la delicada situació del projecte, es fa a uns tipus d’interès molt elevats, que acaben comportant 1 milio d'€ més de despesa. La situació de la SA és crítica i es traspassa 14,5 milions € de deute a l’Ajuntament.

   ·  → → § 
   [més informació a la conclusió 3.1.1.1 MERCAT (p. 262-263)  i en l'apartat 2.1.3.2 Anàlisi dels diferents préstecs del projecte Mercat (p. 129 i següents; en particular la p. 135)]
  6. Cessió de terrenys gratuïts.

   El Ple municipal acorda la cessió gratuïta dels terrenys del Mercat i Can Bisa a la SA. Aquestes instal·lacions, destinades a equipament públic, s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de forma gratuïta un cop finalitzades les obres. L’acord s’incompleix i, un cop finalitzades, la SA municipal els torna a l’Ajuntament a canvi que assumeixi 13’5M€ de deute en forma de crèdits.

   ·  → → §  [més informació sobre l'acord de cessió i retorn a la pàgina 100]
  7. Grup Luque.

   L’Ajuntament elabora un conveni amb el Grup Luque per vendre uns terrenys del Mercat. La venda es fa sense subhasta i sobre uns terrenys dels quals encara no s’ostentava la titularitat. A més, no consta cap acord municipal del Ple aprovant el conveni. Finalment, el conveni s’incompleix per part del Grup Luque, fet que aporta un gran deute a la SA.

   ·  → → §  [més informació a la conclusió Aspectes jurídico-urbanístics del conveni signat amb el Grup LuqueGrup Luque (p. 270-271)  i en l'apartat 2.1.4.4 Aspectes jurídico-urbanístics del conveni signat amb el Grup Luque (p. 163 i següents)]
  8. Un 6% per direcció d’obra, seguretat i salut i control de qualitat.

   L’empresa constructora (Teyco) ha d’abonar un 6% del valor del projecte, segons contracte, per fer aquestes funcions (direcció d'obra...). La SA contracta aquests serveis a altres empreses i professionals, els honoraris dels quals són 267.605,87€, mentre que el 6% que abona l’Empresa constructora puja a 888.005,85 €. Què ha passat amb aquesta diferència de més de 600 mil €?

   ·  → → §  [més informació a la conclusió Causes d'anul·labilitat (irregularitats prescrites) dels projectes del Mercat, Can Bisa, aparcament Vicenç Casanovas... (pàgines 271, 272, 274) ]
  9. Selecció i honoraris de l’arquitecte del Mercat i Can Bisa.

   No es justifica prou bé la selecció de l’arquitecte. Els honoraris van en funció del pressupost de l’obra, el qual es desconeix en el moment d’adjudicació del contracte. Per tant, es deixa en mans dels propis redactors els seus propis honoraris, sense establir un topall.

   ·  → → § 
   [més informació a l'apartat 2.1.4.1 Contracte de redacció de projectes bàsics i executius i posterior direcció facultativa... (pàgina 145 i següents) i l'apartat 2.1.4.2.4 Respecte de les publicacions de les licitacions en els butlletins oficials (pàgina 152) ]
  10. Incompatibilitat d’un funcionari.

   L’aparellador municipal, amb plaça de funcionari a l’Ajuntament, fa feines com a professional extern (en els projectes del Mercat municipal i Can Bisa) contractat per l’empresa rebent 189.000 € en 6 anys.

   ·  → → § 
   [més informació quant al import al Quadre de proveïdors (pàgina 78, proveïdor núm. 16); quant a la contractació sense licitació en la pàgina 79 (2n paràgraf), i sobre la incompatibilitat d'aquestes feines en la pàgina 92]

 

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes