20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per regular les percepcions dels regidors/es municipals que tinguin assignada una retribució en altres òrgans, alts càrrecs i direcció pública.

 Presentada al ple ordinari del 25 de maig de 2017 Rebutjada per 4 vots a favor (Babord), 1 abstenció (VdM Sí que Pot) i 14 en contra (ERC, CiU, GxV, PSC i C's).

Primer:

Generalment, es preveu una despesa de vora 430.000€ en Òrgans de Govern: despesa provinent de les retribucions del govern municipal, dels regidors/es de l'oposició i assignacions dels grups polítics municipals.

Vista la greu situació econòmica, de tresoreria i financera del nostre Ajuntament produïda en gran mesura pel gran endeutament que tenim, creiem que cal garantir un control de la despesa i aconseguir un estalvi de diverses partides.

En els debats a l'inici de la legislatura, des de Babord vam defensar una proposta de retribucions dels càrrecs electes d'acord amb aquesta situació econòmica de l'Ajuntament i amb una proporció amb els salaris que cobren la resta de veïnes i veïns del municipi.

Defensem que cal garantir unes retribucions dels representants polítics que permetin viure amb dignitat però a la vegada sense superar desmesuradament els salaris de les persones a les què representem, greument minvats donada aquesta situació de precarietat laboral.

Des de Babord vam proposar al juny-juliol passat unes retribucions de 3 vegades el salari mínim interprofessional per a la dedicació de jornada completa.

Segon:
En la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, del dia 23 de juliol de 2015 es va adoptar l'acord de RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DE L’ALCALDE I REGIDORS, RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIES AL PLE I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, amb set vots a favor dels grups municipals d’ERC-VDMdS i GxVDM, nou abstencions dels grups de CiU, C’s i PSC-CP i quatre vots en contra dels grups de VdM Sí que Pot i Babord.

En els punts 1r, 2n i 3r de l'esmentat acord es va establir a efectes del 13 de juny de 2015 les retribucions de l'alcalde, i altres regidors/es del Govern Municipal amb dedicació plena i parcial amb una retribució bruta anual següent:
Alcalde: 47.944 € (dedicació plena)
1r Tinent d'alcalde: 36.692 € (dedicació plena)
2a Tinent d'Alcalde: 35.224 € (dedicació plena)
3r Tinent d'Alcalde: 33.757 € (dedicació plena)
4t Tinent d'Alcalde: 26.418 € (70% jornada)
Regidora de govern: 18.982 € (50% jornada)
Regidora de govern: 18.982 € (50% jornada)

En el punt 5è de l'acord es determinen les percepcions de drets d'assistència per concurrència efectiva a les sessions del Ple a la resta de membres de la Corporació que no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial a raó de 400€ bruts/sessió ordinària i 125€ bruts/sessió extraordinària.

D'aquesta manera, els i les membres del Govern Municipal, al rebre una retribució per dedicació parcial o plena per les tasques que desenvolupen com a càrrec electe, no tenen dret a percepcions per concurrència a les sessions dels òrgans col•legiats del Consistori.

Tercer:
Donat que l'acord del Ple del 23 de juliol de 2015 no contempla específicament els casos de persones del consistori que puguin percebre retribucions per desenvolupar tasques i funcions com a alts càrrecs, membres d'òrgans o direcció d'altres administracions públiques més enllà del nostre ajuntament, i si és compatible amb les assignacions per drets d'assistència als Plens ordinaris i extraordinaris de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

Des de Babord entenem que legalment és possible compatibilitzar la retribució per dedicació parcial com regidor d'un ajuntament o una percepció per dret d'assistència als Plens amb una altra retribució per dedicació parcial en una altra administració pública, però per tot el que hem esmentat creiem que no és acceptable.

Tenint en compte l'exposat anteriorment, el Grup Municipal de Babord a Vilassar de Mar sol•licita al Ple de l'Ajuntament de Vilassar de Mar l'adopció dels següents

Acords:

1.- Instar als membres de la corporació que tinguin retribucions per alts càrrecs, membres d'òrgans, o direcció de l'administració pública i/o rebin indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col•legiats de què formin part, i quan la suma de les retribucions superi la retribució bruta anual del membre del govern municipal d'aquest Ajuntament amb dedicació parcial que percep menor import (en aquests moments, i sense perjudici de correccions posteriors, està en 18.982€ bruts anuals) a no percebre cap retribució de drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col•legiats d'aquest consistori.

2.- Instar als membres de la corporació que tinguin retribucions per alts càrrecs, membres d'òrgans, o direcció de l'administració pública i/o rebin indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col•legiats de què formin part, i quan la suma de les retribucions sigui inferior a la retribució bruta anual del membre del govern municipal d'aquest Ajuntament amb dedicació parcial que percep menor import, a percebre una retribució de drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col•legiats d'aquest consistori d'acord amb els acords presos anteriorment en el Ple del 23/07/2015, sense que la suma de totes les retribucions que percep (d'aquest Ajuntament i altres administracions) superi en cap cas l'esmentada retribució del membre del govern amb menor retribució.

3.- Instar a que els membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en aquest Ajuntament en règim de dedicació plena o parcial continuin sense percebre cap retribució de drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col•legiats d'aquest consistori.

4.- Instar als membres de la Corporació que no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial en aquest Ajuntament o cap retribució en òrgans, alt càrrec o direcció d'administració pública per dedicació exclusiva, dedicació parcial i/o indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col•legiats de què formin part, a percebre les retribucions de drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col•legiats que es van acordar el passat Ple de 23/07/2015.

5.- Comunicar aquest acord a tots els grups municipals, personal laboral del Consistori i a la població en general pels mitjans habituals que es considerin oportuns.

Vilassar de Mar, 19 de maig de 2017.
Grup municipal de Babord

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes