20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per la naturalització d'un tram de la Platja de Ponent de Vilassar de Mar.

 Presentada al ple municipal ordinari del 20/07/2017 Aprovada per 19 vots a favor i 2 abstencions (GxV)

El front marítim de Vilassar de Mar té 2,4 quilòmetres i s’hi troben 3 platges clarament diferenciades tant morfològicament com en la configuració dels seus elements.

La platja de Ponent

Aquest tram es situa entre el límit amb Premià de Mar i l’Espigó de Garbí i està configurat en un primer terme per un camí agrícola amb una zona protegida de vegetació.

La platja de l’Astillero

Situada entre els espigons de Garbí i el de Llevant, és la més urbana de tot el front marítim, amb un passeig de 750 metres de llarg. La construcció del passeig marítim i la reurbanització dels espais influents es remunta al 1929, quan es va donar una nova fisonomia a la façana marítima del poble.

La Platja de l’Almadrava

Situada entre l’Espigó de Llevant i el restaurant Palomares, és la més petita de les platges de Vilassar de Mar però segurament la més estable amb fins a 100 metres d’amplada en algunes ocasions. 

L’elevada pressió antròpica, provocada principalment per la concentració d’habitatges en municipis costaners i per les infraestructures de comunicació, ha generat una degradació progressiva del litoral fins al punt que, actualment ja no es troba cap grau de naturalitat i necessita de la intervenció humana per al seu manteniment. Tot i això, a Vilassar de Mar encara es preserva una zona d’elevat interès natural malgrat el baix estat de conservació que presenta la franja litoral del Maresme: la vegetació dunar disposada a la platja de Ponent s’estableix com a un element principal que requereix una especial precaució per evitar-ne l’alteració i destrucció irreversible.

L’art. 84 de l’Estatut de Catalunya estableix que els ens locals, en els termes que determinen les lleis, tenen competències pròpies en matèria d’ordenació i gestió del territori, en matèria de formulació i gestió de polítiques de protecció del medi ambient i desenvolupament sostenible i, també, en la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges.

L’any 2007, l’ajuntament va promoure, juntament amb la Fundació Territori i paisatge amb qui tenia un conveni de col·laboració, la reintroducció d’una espècie vegetal desapareguda a la platja de Vilassar de Mar, la travarada marina (Polygonum maritimum), típica de la vegetació dunar (psammòfila).

La vegetació dunar o psammòfila a Catalunya, a causa de la forta urbanització del litoral, ha estat molt malmesa i pràcticament ha desaparegut d’arreu. A Vilassar de Mar, moltes espècies han sobreviscut en una petita franja de la platja de Ponent, al costat del tancat de la via del tren; i, amb la senyalització d’algunes zones, s’ha recuperat un hàbitat gairebé desaparegut al Maresme. De fet, el procés de naturalització no ha acabat i les dunes encara són molt incipients. Fins i tot, fa uns anys una parella de Corriols Camanegre van nidificar en aquesta zona de platja entre Vilassar i Premià de Mar. És un fet destacable que una espècie protegida com el Corriol Camanegre nidifiqués en aquest paratge. Vol dir que, amb petites actuacions, la fauna i la vegetació autòctones són capaces de tornar d’allà on no haurien hagut de desaparèixer mai, però perquè això sigui possible cal una actuació constant per protegir aquests paratges. 

En aquest sentit, cal entendre les platges com un sistema natural a recuperar i preservar, però, fins ara, les úniques activitats de restauració dutes a terme en les nostres platges són les aportacions artificials de sorra, amb l’impacte ambiental que aquestes suposen. Considerem que és possible millorar la gestió del nostre entorn natural a partir d’experiències reeixides com la Xarxa de Custòdia del Territori, que és una organització sense ànim de lucre, constituïda per entitats, institucions i persones que impulsen el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori a Catalunya. La custòdia del territori es pot definir com el conjunt d’estratègies que pretenen implicar als propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

D’aquesta manera, els projectes de custòdia capaciten la societat civil per tal que pugui tenir un paper actiu en la conservació del territori.

És per tot això que el Grup Municipal Babord proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’adopció dels següents

Acords

 1. Instar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar  a treballar per a la naturalització d’un tram de la platja de Ponent i així compatibilitzar l’activitat humana amb la valorització de l’entorn natural mitjançant:
 • Retirada de brossa de forma manual.
 • Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes naturals procedents del mar.
 • Promoció d’un estudi sobre l’ecosistema litoral en aquest tram, junt amb la vegetació i fauna associades.
 • Refeta i condicionament de la malmesa senyalització del tram naturalitzat així com de les actuacions dutes a terme.
 • Limitació i protecció de l’espai mitjançant cordes i estaques.
 • Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant activitats d’educació ambiental.
 1. Instar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar a establir un marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la Serralada del Litoral, per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que permeti vehicular de forma participativa les actuacions a dur a terme per fer possible la naturalització de la platja de Ponent.
 2. Instar a l’Ajuntament a formalitzar la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori amb la fi de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la custòdia del territori al nostre país.
 3. Instar a l’Ajuntament a rehabilitar pel seu coneixement i memòria, l’últim niu ametralladora, vestigi de la guerra civil, que encara queda en peu al poble i que està situat a l’alçada del Mercat de la Flor, a la mateixa platja de ponent, dins l’espai dunar a protegir.
 4. Instar a l’Ajuntament a la creació d’una taula pel seguiment d’aquests acords i de la preservació de la franja litoral de Vilassar de Mar, formada per representants de tots els grups municipals presents al consistori, d’experts en la matèria i d’entitats o persones a títol individual que així ho desitgin.
 5. Instar a l’Ajuntament a comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Premià de Mar amb la voluntat de compartir estratègies d’actuació entre els dos municipis en aquest àmbit, tot valorant la possibilitat de fer de la taula de seguiment (exposat al punt 5 dels acords) un espai compartit entre  els dos pobles.   

 

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes