20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per a la prohibició de l'ús de les Taser a Vilassar de Mar

 Presentada al ple municipal ordinari del 18 de gener de 2018 Rebutjada per 5 vots a favor (Babord i la regidora no adscrita, 5 abstencions (Grup Demòcrata) i 11 en contra (ERC, GxV, C's, PSC i VdMSqP).

Les pistoles Taser són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per immobilitzar-la momentàniament. Des de l'any 2000 s’està generalitzant el seu ús als cossos policials de molts països, tant de la policia d’ordre públic com dels funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat, així com per efectius militars. És conegut que diverses policies locals d'arreu de l'Estat Espanyol compten amb aquest tipus d'armes. En concret, a Catalunya entre 30 i 50 cossos de policia local en disposen i al Maresme hi ha 7 municipis que en fan ús.

Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, Amnistia Internacional recull en el seu informe de l'any 2007 la mort de 269 persones als Estats Units, de juny del 2001 a juny del 2007, i de 15 persones al Canadà, entre mitjans del 2003 i juny del 2007, després d'haver rebut descàrregues d'aquestes armes. A més dels possibles efectes letals, també s’ha detectat que la gran facilitat en el maneig de l’arma i la manca de rastres corporals després del seu ús, la converteixen en una eina susceptible de ser usada per cometre maltractaments. És per això que el Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides (CAT) s'ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l'ús d'aquestes armes. En referència a l'Estat Espanyol, en el seu informe de novembre de 2009, després de constatar l'ús d'armes elèctriques “Taser” per part de les policies locals, recomanava a l'Estat la prohibició de la seva utilització atès que els seus efectes en l'estat físic i mental de les persones contra les que es farien servir podrien conculcar els articles 2 i 16 de la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Atès que el Síndic de Greuges, al març del 2016, en el seu informe “Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per el debat” va dictar les següents recomanacions:

  • Cal un debat global sobre el model de seguretat a Catalunya per analitzar-ne diversos aspectes, com ara la prevenció, la mediació i l’actuació, tenint presents les experiències més avançades i democràtiques existents avui dia.
  • De manera immediata, cal suspendre l’ús dels dispositius electrònics existents i els plans d’adquisició de noves armes Taser o similars mentre no conclogui al Parlament de Catalunya un debat profund sobre l’ús i els efectes d’aquestes armes. Aquest debat s’ha de fer també al si de l’executiu, tal com recomana el Comitè per a la Prevenció de la Tortura.
  • En cas que el debat parlamentari avali l’adquisició d’aquests dispositius per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, cal establir unes directrius comunes sobre l’ús tant per les policies locals de Catalunya com per la Policia de la Generalitat, d’acord amb les recomanacions formulades per organismes internacionals. Cal que els criteris per a la utilització d’aquest tipus d’armes s’estableixin per llei i es despleguin reglamentàriament, de forma prou clara i precisa, per evitar interpretacions àmplies que derivin en respostes desproporcionades.
  • Cal que només utilitzin aquestes armes agents de policia degudament formats, amb capacitació adequada i seleccionats entre persones resistents a l’estrès i amb facultats de discerniment.
  • Cal que s’ofereixi i es garanteixi un reconeixement mèdic a totes les persones contra les quals s’utilitzi aquest tipus d’armes.
  • Cal que quedi constància escrita i informatitzada de tots els elements de l’ús d’aquestes armes per facilitar les tasques d’investigació posterior en cas d’incidències, incloent-hi un xip de memòria i càmera de vídeo.
  • El Govern, mitjançant l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha de revisar i actualitzar sistemàticament la formació de tots els agents de la policia catalana –autonòmica i local– per assegurar el manteniment òptim de les competències que els habiliten per utilitzar aquestes armes, des de la perspectiva dels principis i les garanties que dimanen dels principals òrgans internacionals de protecció i de prevenció de la tortura.
  • Cal assegurar la plena col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya en l’acompliment de les seves tasques, i també en l’ús i la gestió que es faci d’aquest tipus d’armes.

La Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, arran del citat informe del Síndic de Greuges, també va enviar una carta als 7 ajuntaments del Maresme que feien ús de les pistoles “Taser” recomanant la suspensió temporal de l’ús o adquisició d’aquestes fins que el grup de treball creat al Parlament de Catalunya no arribés a unes conclusions.

Creiem que hi ha prou motius perquè no s'autoritzi aquesta arma com reglamentària. Aquestes armes poden tenir efectes letals, perquè els han tingut en molts països on porten anys lluitant per aconseguir la seva prohibició. No volem que hi hagi ni una sola víctima de les mateixes perquè s'hagin de prohibir. Sabem que, un cop es normalitza el seu ús, són molts anys de lluita necessaris per aconseguir la seva prohibició, tal com ens va demostrar la lluita per la prohibició de les bales de goma, les quals no es van prohibir fins que hi va haver almenys 8 persones que van perdre el seu ull a Catalunya i fins que va morir Íñigo Cabacas a Bilbao. La millor eina per prevenir les morts, els maltractaments i la tortura és prendre mesures de prevenció adequades. I erradicar l'ús de Pistoles Taser es fa imprescindible.

Pensem que el cos de la Policia Local ha de comptar amb els recursos, la formació i els instruments necessaris per tal de poder desenvolupar les seves funcions amb totes les garanties, però pensem que això ha de ser possible sense l’ús d’aquest tipus d’armes.

És per tot això que el Grup Municipal de Babord proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el nostre desacord en l’adquisició, per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, de 3 pistoles Taser, sense el consens previ.

Segon. Instar al Govern a no autoritzar l’ús de les pistoles “Taser”.

Tercer. Instar al Govern a tenir un debat, a l’espai que es consideri oportú (ja sigui una comissió o un ple), sobre el model de seguretat local.

Quart. Instar al Govern de la Generalitat a obrir un debat global sobre el model de seguretat a Catalunya en els espais que consideri oportuns per a regular l’ús d’aquestes armes.

Cinquè. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat, Departament d’Interior, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Síndic de greuges i Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes