20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Al ple municipal del 19 de Juliol de 2018 el grup municipal Babord va presentar una moció per la suspensió i moratòria del "Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de l'Estat Espanyol. La moció va ser rebutjada per 6 vots a favor (Babord, VdMSqP i regidora no adscrita) i 14 vots en contra (ERC, Grup Demòcrata, C's, GxV i PSC).

El litoral de la comarca del Maresme, la conca de la Tordera i el seu el Delta, han patit més de mig segle d'intervencions insostenibles:

 • la sobreexplotació, urbanització i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució generalitzada de les aportacions d'aigües i sediments, entre d'altres factors, han suposat una regressió de les platges i de la línia de la costa i un perjudici a les infraestructures costaneres.
 • les intervencions de regeneració de platges amb sorres del fons del mar per pal·liar els efectes dels temporals ha implicat la regressió dels alguers, i l'alteració periòdica dels ecosistemes marins, perjudicant greument tant els hàbitats com l'activitat pesquera.
 • la construcció de ports esportius mal ubicats i mal dissenyats ha alterat la dinàmica litoral provocant acumulacions de sorres als sectors de llevant i deixant-ne sense a les zones de ponent.

Que des de 1984 fins avui s’han bellugat al Maresme aproximadament 9.000.000 de m3 de sorra i el resultat és que seguim sense tenir platja als sectors de ponent dels ports, posant-se de manifest l’absurditat d’aquest model de regeneració i defensa del litoral basat, únicament en dragatges.

No obstant això, el 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va fer públic un nou Pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme on veiem que torna a optar per les mateixes solucions que s’han vingut adoptant des dels anys 80, basades en l’extracció massiva de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral, aquest cop a més, amb la construcció d’espigons que alteraran encara més la dinàmica litoral.

Aquest Pla del Ministerio és un projecte amb base geològica i aplicació d'enginyeria que no presenta cap tipus d’estudis interdisciplinaris tant de la diagnosi com de les intervencions a realitzar, així com una mancança d’estudis d’impacte ambiental.

A més, omet la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les conques, així com els compromisos de bypass incomplerts pels ports esportius.

Tampoc contempla la necessària participació de tots els agents implicats en el Territori o el replantejament d’un model turístic i de gestió d’ús de l’espai marítim i terrestre basat en un creixement sense aturador.

Atès que: 

 • aquest és un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que modificarà exageradament la morfologia de la nostra costa, optant per una rigidesa en la seva estructura costanera a partir de la construcció de quasi 23 espigons al llarg del nostre litoral, molts d’ells en zones d’alt valor i interés natural, que impediran la regeneració natural de les platges.
 • hipoteca la política d'ordenació del litoral i que es decideix sense contrast ni cap tipus de participació de la ciutadania ni de les institucions de la comarca, comprometent el medi, el paisatge i la qualitat de vida del futur de les generacions que ens succeiran.
 • aquest projecte de gestió del litoral del Maresme obvia, de nou, una visió global de la problemàtica que també tingui en compte les possibilitats d'incrementar les aportacions de sediments de la conca de la Tordera i de les rieres i molts altres aspectes de la globalitat dels sistemes naturals.

arribem a la conclusió que aquest Pla del Ministerio pel nostre Litoral del Maresme no representa una solució per la gestió del nostra litoral. 

Per tot això, demanem al ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’aprovació dels següents ACORDS:

 1. Demanar al Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y de transición ecológica de l’estat espanyol:
 • La suspensió i moratòria del "Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme” (Estudios de dinámica litoral, defensa i propuesta de mejoras en las playas con problemaserosivos, considerando los efectos del canvio climático), amb clave Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014.
 • La suspensió de les actuacions de dragatge, les que s’estan fent i les previstes, al nostre litoral. per pal·liar els efectes dels temporals d’hivern, ja que considerem que aquestes sorres, tal com s’estan dipositant, desapareixeran, altre cop, amb els propers temporals.
 1. Donar suport actiu i econòmic a la creació d’una Taula de Treball interdisciplinar on hi hagi representats tots els actors implicats (alcaldes, càrrecs electes, administracions, tècnics, universitats, societat civil, pescador, usuaris , agents turístics, sectors implicats, ...). 

 2. Acceptar per acord de Ple el caràcter vinculant dels acords i resolucions que aquesta Taula de Treball, a partit de la participació de tota la ciutadania i dels estudis que consideri oportuns, acordi en un informe de Gestió del Litoral de tota la nostra comarca.

 3. Donar suport municipal als actes de difusió, coneixement o debat, que es portin a terme durant tot aquest procés, organitzats per entitats compromeses amb la preservació del nostre litoral.

 4. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y de transición ecológica de l’Estat Espanyol, a la Plataforma preservem el Litoral del Maresme, i als mitjans de difusió i comunicació habituals del consistori.

Vilassar de Mar a 7 de Juliol de 2018

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes