Babord és un col·lectiu de Vilassar de Mar que té com objectiu l'acció política a nivell local i la mobilització ciutadana amb la voluntat de transformar el poble i la societat des d'una perspectiva d'esquerres, de gènere i de lluita contra les polítiques neoliberals que sustenten el sistema capitalista.
Aquest document és un codi de pràctiques i accions concretes que BABORD, i les persones que conformen el col·lectiu, acorden per fer palès el nostre compromís en la defensa de l’interès general, per garantir una gestió política compromesa i propera a la gent, amb espais reals de participació i decisió, i amb mecanismes eficaços de transparència i rendició de comptes sobre la nostra activitat i el nostre finançament.

1. Respecte a l’acció política de Babord

1.1 L’Assemblea és el lloc de decisió on s’han d'aprovar els assumptes i les línies d'actuació principals. És responsabilitat de tots mantenir la cohesió de l’assemblea i un ambient adequat per tal que tothom se senti còmode i respectat.
1.2 Les comissions de Babord són espais de debat on es treballen propostes que s’hauran d’aprovar a l’Assemblea.
1.3 La presa de decisions rellevants sobre el posicionament polític del col·lectiu en temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic, ha d'anar acompanyada de processos participatius oberts i publicitats.
1.4 Es promourà un contacte habitual amb diversos col·lectius, posant especial èmfasi als col·lectius en situació de vulnerabilitat.
1.5 Reivindiquem el paper de les dones a la societat, i defensem la igualtat i la llibertat del desenvolupament personal i social de totes les persones. Denunciarem i combatrem qualsevol tipus d’acte masclista, autoritari, homòfob, xenòfob o racista, i vetllarem perquè la nostra acció no sigui ofensiva per a cap col·lectiu, ni persona.
1.6 Els diferents col·lectius que participen a Babord no tindran cap tipus de quota en les llistes electorals ni en cap altre lloc. Babord es regeix per la norma “una persona un vot” i vetlla per assegurar la deliberació assembleària en igualtat de condicions.
1.7 Trimestralment es rendiran comptes de l'activitat desenvolupada pel col·lectiu i les seves diferents comissions, mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a la participació de tothom. La informació es presentarà sempre en un format open data que permeti treballar-la.
1.8 El funcionament de Babord contempla l'existència d'espais de debat periòdics, que contribuiran a fixar els posicionaments polítics del col·lectiu.

2. Respecte a les persones candidates, regidores, portantveus, representants de les comissions o persones alliberades de Babord.

2.1 L’assemblea de Babord és sobirana. Les persones que representen Babord es comprometen a defensar el programa de Babord, i les decisions preses a l’assemblea, d’acord amb els mecanismes democràtics establerts, i amb la corresponsabilitat política de totes les seves participants. Com a representants d’aquesta, han d’estar en contacte amb ella, per mantenir-la informada de manera regular de tot el que passa al consistori i als espais on es representa a Babord.
Davant de situacions en les que l’assemblea no s’hagi pogut posicionar, les persones representants tenen capacitat d’actuar d’acord amb el seu criteri i sempre en coherència amb l’ideari i el programa de Babord.
L’assemblea té la capacitat de revocar les persones representants de Babord segons les condicions que s'esmenten en el punt 2.3.
2.2. Per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees així com per assegurar la participació a tots nivells i evitar la professionalització de la política. L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs de Babord serà d’un màxim de 4 anys, excepcionalment ampliable a 2 anys més, si el col·lectiu ho considera necessari.
2.3. Les persones que representen a Babord posaran el càrrec a disposició de l’Assemblea General per quatre motius:

a) Que s’acompleixi el termini establert per l’Assemblea General i es doni el relleu a una altra persona.
b) Per decisió de l’Assemblea General de revocar el càrrec abans del termini per motius de mala praxi.
c) Per pèrdua de suport per part de Babord en el desenvolupament de les feines assignades o altres raons que l’Assemblea consideri que posen en perill el bon funcionament del col·lectiu.
d) Per motius personals.

2.4. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de Babord, durant un període de dos anys, no accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.
2.5. No acceptaran regals de cap persona, susceptibles de ser considerats com a suborn, que tinguin per objectiu originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea General. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.
2.6. Si els representants de Babord arriben al govern municipal, no podran acumular càrrecs, a part de les regidories.
2.7. Si durant l’exercici del càrrec han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.
2.8. Babord vetllarà per desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar, laboral i política de les persones que representen a Babord. Establint mecanismes de suport als càrrecs públics durant el període que aquests assumeixin la responsabilitat, i, en el cas que hagi estat a disponibilitat complerta, a donar suport per la seva reincorporació al món laboral en cas de no trobar feina.
2.9. Babord es compromet a donar suport continuat a les persones que representen Babord creant grups i comissions de treball.

Respecte a les remuneracions de les persones que representen Babord:

2.10 L’Assemblea de Babord decidirà i validarà si les persones que representen Babord han de rebre algun tipus de remuneració o compensació econòmica.
2.11En el cas que Babord demani dedicació exclusiva a aquestes persones, i aquesta tasca sigui incompatible amb la vida laboral, tindran un sou màxim de 2,77 cops el salari mínim interprofessional (1.800 euros nets mensuals en règim de 14 pagues) i un sou mínim equivalent a 2,1 cops el SMI (1.400 euros nets mensuals en règim de 14 pagues). En tot cas, i dins d'aquests marges, es definiran uns criteris objectius que permetin fixar un sou adequat a les necessitats per viure dignament a Vilassar de Mar. Si la dedicació demanada és parcial es determinarà un prorrateig del sou base a partir de les hores treballades. En el cas que aquestes persones hagin de dedicar-se al col·lectiu a disponibilitat completa, i aquesta tasca sigui incompatible amb la vida laboral, tindran un sou màxim de 3 cops el SMI* i un sou mínim equivalent a 2,5 vegades el SMI, segons les seves necessitats per viure dignament a Vilassar de Mar (valorades amb uns criteris objectius que establirà el col·lectiu) i el sou mitjà d'un treballador català.
2.12 Les persones regidores i alliberades faran pública una declaració de béns, a l’inici i finalització del càrrec.
2.13 Les persones regidores i alliberades faran públiques les retribucions que perceben en relació a la tasca o el càrrec que ocupen. Aquestes retribucions hauran de ser aprovades per l’Assemblea General en funció de la tasca que aquesta li encomani. Els recursos públics que les administracions posin al seu servei no seran utilitzats per a fins privats i particulars. El seu ús haurà de ser validat per l’Assemblea General. En tot cas es vetllarà perquè no suposi cap greuge fiscal per la persona representant.

3. Respecte a la transparència i gestió econòmica de Babord

3.1 Babord es compromet a fer públics tots els seus ingressos i a identificar-los, siguin de l’administració pública (derivats de la constitució de Babord com a grup municipal) o els adquirits per altres vies com poden ser: les quotes, donatius, o qualsevol activitat o iniciativa que es pugui organitzar per l’autofinançament. S’actuarà de la mateixa manera amb les despeses.
3.2 Babord posarà un topall màxim a les donacions privades.
3.3 Babord aposta per l’autogestió i per aquest motiu renuncia, de forma explicita, als crèdits bancaris i a les donacions de particulars, fundacions, empreses o entitats jurídiques amb objectius diferents als de la candidatura que puguin coartar la independència política de Babord.
3.4 Babord es compromet a ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària. Babord tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.
3.5 Es publicarà el pressupost i les despeses realitzades en la campanya electoral.
3.6 Babord farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

4. Respecte a l'acció de Babord a l'Ajuntament de Vilassar de Mar

4.1. Babord és una força política transformadora que treballa per construir una alternativa de model de poble a llarg termini, per tant, la nostra acció política va més enllà d'entrar en el govern municipal.
4.2 La nostra acció a l'ajuntament respondrà al nostre programa i codi ètic. Qualsevol acord al que arribi Babord estarà supeditat al compliment dels documents programàtics.

5. Respecte al seguiment del codi ètic de Babord

5.1 Pel compliment i seguiment d’aquest codi ètic es crearà una Comissió de Garanties. La composició i constitució d’aquesta Comissió estarà regulada per l’Assemblea General.

 

Babord - Alternativa d'Esquerres de Vilassar de Mar

Març 2015

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes